ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שלישי ורביעי
מחקרים ומקורות לתולדות התנועה השבתאית
מוקדשים לשניאור זלמן שזר במלאות לו שבעים שנה


תנועת השבתאות שצמחה בקהילות המזרח, עוררה תסיסה גדולה בכל בית־ישראל בשעתה ובדורות  לאחריה. אף־על־פי־כן לקה המחקר בפרשה זו. אולי סמלי הדבר שדווקא בדור התחייה הלאומית קראו חוקריה של חכמת ישראל לבור דרך חדשה בחקר תנועה משיחית זו ולהמנע מהנחות מוקדמות. מן הראשונים — אולי הראשון —  שעורר לכך היה שניאור זלמן רובשוב. בהרצאותיו בפני איגוד התנועות האקדמיות .בברלין ואחר־כך בבית־הספר הגבוה לחינוך והוראה מיסודו של ר׳ צבי פרץ חיות בווינה, פלס דרך מקורית חדשה בפני שומעיו שחרגה מן המוסכמות והמקובלות.
האיש שתחייתו הלאומית של עם ישראל היתה ראש לכל מאווייו אפשר שביקש למלא קנקן חדש בישן. כיסופי גאולה שפעמו בלב האומה באותם הדורות נקשרו בהגותו למושגיו של דור חדש, ובאשה של התנועה הציונית הלהיב עצמו ועשה אותה עיקר ומשאת־נפש, רובו בתוכה ומיעוטו במחקר ושני צדדים אלה טבעו מטבע אחת מוצקה וינקו זה מזה.
בימי נעוריהם בברלין כבר נוצר הקשר בין זלמן שזר וגרשם שלום אשר עתיד היה לכבוש כל אותו שטח רחב ידים אשר זלמן שזר פרש עליו כנפיו. בא גרשם שלום ועשה מן המחקר עיקר וכל השאר טפל לו. באו שני כחות אלה וניזונו אלה מאלה והפרו אלה את אלה. גרשם שלום חקר פרשה זו בהיקפה וירד עד לשיתין של מהותה והיו תוצאותיו הספר הגדול 'שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו' (תשי״ז), שממנו יתד ממנו פינה לכל מחקר.
שלושים חודש אחרי הופעת ספר זה יוצאים ׳מקורות ומחקרים על התנועה השבתאית', והדבר בא להשמיענו מה עמקו שורשי מחקרה של השבתאות בתקופה קצרה ועד כמה הקיפה תחומים שונים בחכמת ישראל עד שהפכה למקצוע השולח פארות. נידונות בו בעיות היסטוריות ואידיאולוגיות של כיתות וחוגים שונים בשבתאות מראשית צמיחתה ועד לתנועה הפראנקיסטית (שלא ידובר בה); על תולדותיה של התנועה בארץ־ישראל ובתורכיה בפרס ובכורדיסתאן באיטליה ובלונדון בפולין ובאשכנז. ורבים מן המחקרים מבוססים על כתבי־יד שמקורם או תצלומם נמצאים במכון בן־צבי.
מכון בן־צבי שזלמן שזר משמש בו חבר לועד, ברצותו להביא לו ברכה בת־קיום ולרחוש לו יקר, בשנת יובלו השבעים, לא ראה טוב מלהגיש לו ספר המוקדש כולו לתנועה שהוא היה ראש ואב למעוררי מחקרה. כל שסייע בהוצאת ספר זה והמחברים שהרימו לו תרומה נכבדה מפרי־עטם, מאחלים לבעל היובל שכשם שנתמזגו בקרבו חזון ומנהיגות יחד עם מחקר מדעי ושניהם היו לאחדים בידו, כן יזכה להוסיף ולהיות רענן ופורה ויגיע לזקנה מופלגת ושניהם יתקיימו בו.


שנת הוצאה: תשי"ט-תש"כ

מספר עמודים: תקסז, 22

הדפס
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר