מכרז פומבי 01/2013 לניהול והפעלת קפיטריה חלבית

 

1                    יד יצחק בן צבי, תאגיד מכוח חוק יד יצחק בן צבי, תשכ"ט-1969  (להלן: "המזמינה") פונה בזאת במכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת קפיטריה חלבית (להלן: "השירותים"), בקומת הכניסה בבניין המזמינה החדש ("בית החלוצות") ברחוב אבן גבירול 14 ירושלים.  המוצרים שימכרו בקפיטריה יהיו באיכות גבוהה, כגון: לחמים, כריכים, מרקים קרים וחמים, ירקות עדינים, טאפאס, קישים, עוגות וקינוחים אחרים, גלידות, וכיוב' (להלן: "הקפיטריה"). בנוסף  קיימת עמדת מכירה באודיטוריום, וכמו כן המציע יהיה רשאי להציב ולהפעיל עגלת מכירת מאכלים קלים בכניסה לאודיטוריום (במיקום שיוסכם עם המזמינה) באירועים שונים שתערוך המזמינה.

                        מקומות הישיבה בהם רשאי המפעיל שייבחר להשתמש הינם בשטח הייעודי של הקפיטריה בקומת הכניסה של הבניין, לא כולל שטח המדשאות הסמוך.

יודגש כי המזמינה אינה מתכוונת לספק כל ציוד לשימוש הקפיטריה. על המציע לספק הציוד המופיע במפרט לדוגמא המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז וכל ציוד נוסף שאינו במפרט לדוגמא והמציע זקוק לו לצורך מתן השירותים לפי מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו. על המציע לדאוג להבאת פרטי ציוד אלו באחריותו ועל חשבונו וכן הינו אחראי לתחזוקתו השוטפת ולפעילותו התקינה לכל אורך תקופת ההתקשרות.

הקפיטריה מיועדת למבקרי המזמינה, לתלמידים, עובדי המזמינה ולמבקרים חיצוניים.

מועדי פעילות מתוכננת של הקפיטריה: בימים א'-ה', בין השעות: 08:00-23:00  ימי ו' וערבי חג מ07:00 עד 14:00 ומוצאי שבת/חג שעה מצאת השבת ועד 24:00. המזמינה רשאית להתיר שינוי במועדים אלו, בתיאום מראש ובכתב עם נציגיה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת www.ybz.org.il.  

ניתן להגיש הצעה במכרז תמורת תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 500 ש"ח (שלא יוחזרו גם במקרה של ביטול המכרז מכל  סיבה שהיא) ובאמצעות תשלום במזומן או בהמחאה לפקודת יד יצחק בן צבי, מיום 10/3/2013  ועד ליום 17/03/2013 בין השעות 08:00-13:00, במשרדי הגזברות, ברחוב אבן גבירול 14 ירושלים.

 

2                  המציע שהצעתו תיבחר לספק השירותים על פי המכרז (להלן: "נותן השירותים") יהיה קבלן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו ובין מי מעובדיו או המועסקים על ידו, לבין המזמינה ו/או מי מטעמה.

 

3                  ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז זה, תהא למשך עד 4 שנים שתחילתם ביום החתימה על ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז.

למזמינה נתונה הזכות להאריך ההתקשרות עם המציע שהצעתו תזכה במכרז לתקופה נוספת בת  12 חודשים עד לתקופה כוללת של 5 שנות התקשרות סך הכול.

 

תנאי סף

4                  רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר:

4.1  על המציע לקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976, להוכחת האמור לעיל יצרף המציע להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4.2  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המפורט בנספח ב' למסמכי המכרז (להלן: "ערבות ההצעה"), בסך של 10,000 ש"ח, שתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום 31.5.2013. הערבות תשמש כבטוחה להתקשרות המציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא ו/או במקרה שבו המציע לא ימלא אחר הוראות המזמינה בקשר עם זכיית הצעתו, והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

4.3  על המציע להיות בעל ניסיון קודם של 5 שנים לפחות, בניהול ו/או הפעלת עסק לממכר מזון ומשקאות מסוג מסעדה ו/או קפיטריה ו/או שירותי קייטרינג בדומה לשירותים נשוא מכרז זה, וימלא את נספח ג' למסמכי המכרז – בדבר פירוט ניסיון קודם.

4.4  על המציע לצרף להצעתו התחייבות חתומה בידי מורשי החתימה שלו בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז, שכל המוצרים אשר יימכרו על ידו בקפיטריה, יהיו בעלי תעודת כשרות ומיצרנים בעלי רישיון יצרן וכי בכל עת יחזיק ברשותו תעודת כשרות בתוקף מאת הרבנות.

4.5  מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין (כגון רשם החברות) ואישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעמו.

4.6  על מציע לצרף תצהיר על אי הרשעה בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז.

4.7  על המציע לצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז בסך של 500 ש"ח.

4.8  על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר ייערך במתחם הקפיטריה למציעים אשר שילמו את דמי ההשתתפות במכרז. 

4.9  המזמינה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שסיפק אצל צדדים שלישיים, לרבות המזמינה.

 

5.      כנס מציעים

5.1   סיור מציעים יתקיים ביום 17/03/2013 בשעה 13:00, מקום המפגש: כניסה לבניין ברח' אבן-גבירול 14.

5.2   השתתפות בסיור המציעים במועדו, פתוח אך ורק למציעים אשר שילמו דמי ההשתתפות במכרז והינו תנאי מוקדם להשתתפות בהליך ולהגשת הצעה.

5.3   במהלך סיור המציעים יהיה כל מציע אשר שילם כאמור דמי ההשתתפות במכרז, רשאי להפנות למזמינה, לרבות ליועץ המקצועי מטעם המזמינה, מר גיורא ויינבך, שאלות ו/או בקשות להבהרה. לאחר הסיור תהא רשאית המזמינה להפיץ תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים.

 

6.      דמי ההרשאה 

המציע  שהצעתו תיבחר במכרז, בהתאם לשיקול דעת המזמינה, ישלם למזמינה בכל 1 לחודש דמי הרשאה חודשיים עבור הפעלת הקפיטריה נשוא המכרז, בסך של 6,000 ש"ח עבור כל חודש מחודשי ההרשאה במהלך תקופת ההתקשרות שתחל תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז (להלן: "התמורה").

לתמורה הנקובה לעיל, תתווסף תוספת עדכון התמורה בהתאם למדד עליית המחירים לצרכן ב-12 החודשים החולפים של ההתקשרות (בכל מקרה התמורה לא תפחת מזו הנקובה לעיל)ביחס למדד היסודי המפורסם במועד חתימת ההסכם.

ככל שיתקיימו אירועים פרטיים במקום, בהתאם להוראות ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז, התמורה בגינם תיקבע בהתאם לקבוע בהסכם המצורף למסמכי המכרז.

 

7.      אמות המידה לבחירת המציע הזוכה

במסגרת שקלול ההצעות לצורך בחירת המציע הזוכה, תבחן ועדת המכרזים את ההצעות לפי איכות המציע ואיכות ההצעה ובהתאם לאמות המידה כדלקמן ובכפוף לעמידת המציע בתנאי הסף שנקבעו במכרז (לעיל):

7.1             ניסיון מקצועי מוכח קודם בהפעלת קפיטריה וחוות דעת לקוחות אחרים של המציע = 40% מציון ההצעה.

7.1                        איכות המזון המוצע על ידי המציע בהתאם לחוות דעת ועדת משנה לועדת המכרזים שתמונה בידי  המזמינה על סמך טעימות שיבצע המציע העומד בכל תנאי הסף במכרז, של המזון הכלול בתפריטים שהוצעו בידי המציע.= 30% מציון ההצעה.

7.3             איכות ומגוון התפריטים המוצעים על ידי המציע. לעניין זה על המציע לצרף להצעתו 6 (שישה) תפריטים מתחלפים אופציונאליים ומגוונים אשר לצדם תמחור כמפורט במסמך "הצעת המציע", בהתאם לחוות דעת מקצועית של יועץ המזמינה  =  30% מציון ההצעה.

 

המציע שציון האיכות המשוקלל של הצעתו יהיה הגבוה ביותר, יזכה במכרז, בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים לבטל המכרז מכל סיבה שהיא.

 

8        אופן  הגשת ההצעות

8.1  עותק של מסמכי המכרז מצוי באתר האינטרנט של המזמינה, שכתובתו www.ybz.org.il.

8.2  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת – לא יחייבו את המזמינה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

8.3  המזמינה רשאית לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים המצוינים ברשימת המסמכים שיש לצרף להצעה ו/או באופן שיש להגישם.

8.4  יש להגיש את ההצעה אך ורק על גבי מסמך "הצעת המציע", הנכלל במסמכי המכרז להלן ולצרף אליה את מסמכי ההצעה כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה" שלהלן, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד,וזאת במעטפה שעליה יירשם "הצעה לאספקת שירותי ניהול והפעלת קפטריה", ללא ציון סימני זיהוי של המציע.

8.5  ההצעה תוגש בשני עותקים כרוכים בהדבקה או בספירלה או בכל דרך שתמנע את פרוק החוברת.

8.6  את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה ברחוב אבן  גבירול 14 ירושלים  במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום  11/04/2013 בשעה 14:00.

8.7  ההצעות שתישלחנה בדואר, במייל, או בפקס, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

8.8  הצעה שתגיע לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

 

9        הליך הבהרות

9.1  שאלות או בקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז יש להפנות בכתב למזמינה, לכתובת מייל adi@ybz.org.il, עד ליום 21/03/2013 בשעה 14:00. יש לוודא קבלת פניה שנשלחה במייל, בטלפון 02-5398820.

9.2  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עניינית. אם תחליט המזמינה כי יש מקום לענות על השאלה, היא תעשה כן בכנס המציעים או בפרוטוקול שיופץ כאמור בסעיף 5.3 לעיל לכל משתתפי הכנס.

9.3  על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו - והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.

 

  1. לאחר הגשת ההצעה

10.1מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה עד ל-90 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. 

10.2במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם הודעת הזכייה - תהיה המזמינה רשאית לחלט את ערבות ההצעה לטובתה.

 

  1. לאחר הזכייה

11.1לא יאוחר מ-7 ימים לאחר שתודיע המזמינה למציע על זכייתו ימציא הזוכה לידי המזמינה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לתקופת ההתקשרות, בנוסח המצ"ב כנספח ח' למסמכי המכרז (להלן: "ערבות ביצוע"),  בסך של 40,000 ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן. ערבות הביצוע תהא תקפה ממועד הנפקתה ולמשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, לרבות הארכתה, ככל שתוארך, בתוספת 3 חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות, וכן נספח ביטוחי חתום בידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ז'1 למסמכי המכרז.

11.2לא המציא הזוכה ערבות ביצוע ו/או נספח ביטוח כמפורט לעיל במועד הנקוב לעיל, תהא המזמינה רשאית לחלט את ערבות ההצעה, לבטל את זכייתו של מציע זה ולפנות למציע שדורג לאחריו. במקרה כאמור תבוטל זכיית המציע, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שנתון בידי המזמינה על פי כל דין.

 

12.   עיון במסמכי המכרז

12.1ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ו/או במסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים החלות על המזמינה ובהתאם להלכה הפסוקה, תמורת תשלום בסך של 300 ש"ח.

12.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן –חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. מובהר בזאת כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי וזאת לפי דיני המכרזים וההלכה הפסוקה. 

12.3מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

12.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

12.5למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון למציעים והיקפו של העיון, הינו של ועדת המכרזים.

                        מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 

13.   סמכויות ועדת המכרזים

13.1ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים המוסמכת אצל המזמינה.

13.2ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

13.3לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת נתון ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בדרישות המכרז.

13.4ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

13.5ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

13.6ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.

13.7ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות,דו משמעות, או כל הצעה בלתי איכותית, שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז או הצעה שהתברר כי אינה תואמת את צרכי המזמינה, לרבות בשל חשש כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמין ו/או כלפי עובדיו.

13.8ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

13.9כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם חוזה בין הצדדים ע"י בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה.

 

  1. הצעה מסויגת או מותנית

14.1          איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

14.2          מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת כנס המציעים והמזמין ישיב לשאלות והשגות המציעים, בהתאם לקבוע בסעיף 9 לעיל.

 

15.  שונות

15.1                                המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל את ההליך על פי בקשה זו בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה. 

15.2                                באין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר או כל הצעה שהיא ויעמוד למזמינה שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בבחירת מציע בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל.

15.3                                המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה, מצידה, על הסכם התקשרות על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה - לא יחייבוה באופן כלשהו.

 

 

בכבוד רב,

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכוח חוק

להורדת קובץ המכרז על כל נספחיו  להורדת קובץ המכרז על כל נספחיו
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו