קול קורא לקבלת מלגת מחקר בנושא: ציבורים בעולם בעלי זיקה לעם היהודי


יד יצחק בן-צבי תאגיד לפי חוק יד יצחק בן-צבי (התשכ"ט - 1969)
מתכבד לפרסם קול קורא לקבלת מלגת מחקר
בנושא:  ציבורים בעולם  בעלי זיקה לעם היהודי

1. רקע:
1.1. לצד הקהילות היהודיות הממוסדות והמוכרות, התקיימו מאז ומתמיד גם ציבורים אחרים, בעלי זיקה מסוימת לישראל ולעם היהודי. עם ציבורים אלה נמנו מי שיצאו מן העם היהודי מרצון או מכורח, וגם מי שביקשו להתקרב ולהצטרף אליו מתוך בחירה.
1.2. עד הקמת מדינת ישראל הייתה זו תופעה שולית באופן יחסי, אולם בעשורים האחרונים ניכרת צמיחה בעלת משקל ונראית לעין. בני האנוסים באי מיורקה  או בבלמונטה, האנוסים ה"אדומים" במזרח אירופה, בני המנשה בהודו או הלמבה בדרום אפריקה הם דוגמאות אחדות מתוך מספר הולך ורב של קבוצות, החשות קרבה לעם היהודי ולמדינת ישראל והזדהות עימם.
1.3. הנשיא השני של מדינת ישראל, יצחק בן-צבי, התעניין מאוד בנושא זה, הוא חקר ואף עמד בקשר עם חלק מקהילות אלה. אף על פי כן, זהו נושא שזכה עד כה למחקר מועט מאוד, והמידע המצוי בידנו כיום על אודות קהילות אלה עודנו דל ובחלקו אף בלתי מבוסס דיו. נדרשת עבודה רחבת היקף של איסוף מידע ומחקר אמין, לפני שאפשר יהיה לייצר תמונה ברורה מבחינה מספרית ואיכותית בנוגע לציבורים אלה.
1.4. כדי לעודד מחקר בתחום זה, יעניק מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח (להלן: "המכון") עד שמונה מלגות בסך 30,000 ₪ כל אחת, לחוקרים או לתלמידי מחקר מתקדם, שיקדישו מזמנם לחקר אחת מן הנגזרות של הנושא שבנדון, במטרה לחבר מאמר או מסמך המסכם את מסקנות מחקרם.
1.5. המחקר יושלם בתוך שנתיים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הבחירה בהצעת המועמד.

2. תנאים להגשת מועמדות לקבלת המלגה:
על מגישי המועמדות לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
2.1. המועמד בעל תואר שני ומעלה ממוסד להשכלה גבוהה בישראל ובעולם, המוכר בדין באחד התחומים הבאים: ההיסטוריה, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה מדע הדתות ו/או תחומים משיקים.

3. הגשת המועמדות לקבלת מלגה:
3.1. למידע נוסף בנוגע לקול קורא זה יש לפנות לגב' אפרת אבן באמצעות דוא"ל efrate@ybz.org.il.
3.2. לצורך הגשת המועמדות לקבלת מלגה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:
3.2.1. טופס הבקשה המצ"ב כנספח א' לקול קורא זה;
3.2.2. הצעה לחקר אחת הנגזרות של הנושא – במסמך שלא יעלה על 1,000 מלים ובו תצוין תקופת המחקר (עד שנתיים ממועד בחירת ההצעה);
3.2.3. שני מכתבי המלצה;
3.2.4. קורות חיים.
3.3. את כל המסמכים המפורטים לעיל יש לשלוח עד ליום 30.07.2022, לידי הגב' אבן באמצעות דוא"ל efrate@ybz.org.il.

4. בחירת ההצעות למחקר:
4.1. את הצעות החקר שיתקבלו תבחן ועדה אשר תורכב מחוקרים ואנשי ציבור (להלן: "הוועדה").
4.2. הוועדה תהא רשאית לפסול הצעות מחקר חסרות, ולחילופין תהא רשאית לבקש השלמה. הוועדה תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים.
4.3. הוועדה תהא רשאית להפעיל שיקול דעת מלא בבחירת הצעות המחקר אשר יקבלו מלגה, ובכלל זאת תהא רשאית להתרשם מניסיון המועמד, מקוריות ו/או חיוניות ו/או מידת ההשפעה של הצעת החקר, וכו'.
4.4. הוועדה תבחר בהצעות המחקר שיימצאו מתאימות למימון, ותהא רשאית לבחור כמות פחותה מ-8 הצעות מחקר.
4.5. רשימת מקבלי המלגות תתפרסם ביום 01.09.2022.
4.6. חלוקת המלגות תיערך בטקס חגיגי שיתקיים ביד יצחק בן-צבי בירושלים.
4.7. מקבלי המלגה יחתמו על הסכם עם יד יצחק בן-צבי המפרט את תנאי מימוש המלגה. 
4.8. תשלום המלגה ייעשה בשני שלבים:
4.8.1. תשלום ראשון – מקדמה בסך של 9,000 ₪ – בתוך 30 ימים ממועד בחירת הצעת המחקר.
4.8.2. תשלום שני – יתרת סכום המלגה בסך של 21,000 – בתוך 30 ימים ממועד אישור המסמך המחקרי המלא.

5. המחקר
5.1. במהלך המחקר יוכלו המלגאים לעמוד בקשר ולהתייעץ עם חוקרים מטעם המכון, הבקיאים בתחומים שבחרו המלגאים למחקרם.
5.2. המלגאים יגישו דוח מדעי מדי שנה. אי הגשת הדוח או הגשת דוח לא מספק עשויים להביא להפסקת המלגה.
5.3. המכון שומר בידיו את זכות הסירוב הראשונה לפרסום המאמר.

* קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס הן לחוקרים והן לחוקרות.

      

קול קורא- ציבורים בעולם בעלי זיקה לעם היהודי  קול קורא- ציבורים בעולם בעלי זיקה לעם היהודי
Groups of people around the world with ties to the Jewish People  Groups of people around the world with ties to the Jewish People
Application form- טופס בקשה  Application form- טופס בקשה
הדפס
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא השפעת מלחמת יום הכיפורים על הציבור החרדי והציבור הדתי־לאומי בישראל
קול קורא- קדמתה
פרס ע"ש מיכל ועוזי הלוי לכתב יד בתולדות ירושלים וארץ ישראל
קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשפ"ג
קול קורא למאמרים לכתב העת 'עת-מול'
קול קורא לפרסי מחקר- המרכז לחקר יהודי בוכרה ומרכז אסיה
קול קורא לחוקרים להצעת מאמרים עבור ספר מאמרים על יצחק בן-צבי ופועלו כמנהיג וכחוקר
תקנונים לפרסי הספרים
זוכי פרס עת-מול
שמות הזוכים בפרס על מפעל חיים בחקר יהודי המזרח על שם יצחק בן-צבי

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר