תקנונים לפרסי הספרים

    בחר תקנון:    תקנון פרס יצחק בן-צבי    I    תקנון פרס איש שלום    I   תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך 

 


 

 

תקנון פרס יצחק בן-צבי

 

א.        ה  פ  ר  ס

 

            1.         יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה שני פרסים, האחד בתולדות ארץ ישראל

                        והשני בתולדות יהדות המזרח, כדי להנציח את זכרו של הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל.

 

            2.         הפרסים יוענקו לחוקרים העוסקים במחקריהם בנושאים שהתעניין וחקר בהם

                           המנוח.

 

            א.         ארץ-ישראל

·             תולדות ירושלים.

·             ארץ-ישראל ויישובה.

·             תולדות תנועת העבודה העברית בארץ-ישראל.

·             השומרונים: תולדותיהם, דתם וספרותם.

 

            ב.         חקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן.

 

            3.         סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.

 

            4.         הפרס יוענק בהמלצת ועדות שופטים ובאישור הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי.

 

5.                הפרס יוענק עבור מחקר שחובר ע"י מחבר אחד או שניים.

 

 

ב.         נהלים בהגשת המחקרים

 

            1.         יתקבלו מחקרים כתובים בשפה העברית, שנתפרסמו במקורם גם כן בעברית

                        לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.

                        הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה.

                        הוועדה רשאית לדון גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות,

                        מקורות, סיפורי עם וכד'.

 

            2.         כתבי יד לא יתקבלו.

 

            3.         על המחברים להגיש את מחקריהם בשישה עותקים. הוועדות יכולות, במקרים

                        מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.

 

            4.         ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.

 

            5.         היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.

 

            6.         אין הפרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.

 

            7.         אין מחבר יכול לזכות בפרס זה אלא אחת לחמש שנים.

 

8.                 אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.

 

9.                 אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.

 

10.            אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ומטעמם.

 

11.            זכותן של ועדות השופטים להחליט לא להעניק פרס באחד או משני תחומים הנ"ל אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.

 

12.            את המחקרים יש להמציא להנהלת יד יצחק בן-צבי לא יאוחר מחודש חשוון.

 

 

 

ג.         פרס על מפעל חיים

 

אחת לחמש שנים אפשר יהיה להחליט על פרס נוסף למפעל חיים.

הצעה לפרס על מפעל חיים תלווה בהמלצות מפורטות ומנומקות מאת שני חוקרים  מרכזיים בתחום שבו עוסק המועמד.

 

 

ד.         ועדת השופטים

 

            1.         בוועדות השופטים יכהנו ארבעה אנשי מדע המומחים בתחומים שונים,

                        מהאוניברסיטאות השונות בארץ, ואישיות ציבורית. סה"כ חמישה חברים.

 

2.         מדי שנה בשנה ימליצו מנכ"ל יד יצחק בן-צבי וראשי המכונים על הרכב ועדות השופטים, והוועד המנהל יאשרם.

 

            3.         חברי ועדות השופטים לא יהיו מבין עובדי המוסד.

 

            4.         ישיבות ועדות השופטים תהיינה חוקיות בנוכחות שלושה מחבריה.

 

            5.         החלטות ועדות השופטים תתקבלנה ברוב דעות (אפשרי גם אישור טלפוני או

דוא"ל).

 

 

ה.        חלוקת הפרסים

 

            הענקת הפרסים תיעשה בטקס פומבי רשמי שייערך ביום הזיכרון לנשיא יצחק בן-צבי ז"ל

            בכ"ט בניסן, או בסמוך לו.

 

 

תקנון זה אושר על-ידי הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

בח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020)

 

לראש הדף ^


 

 

תקנון פרס איש שלום

 

ה פ ר ס

 

 

1)         יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה פרס אחד לחוקר בראשית דרכו המחקרית על מחקר, ספר או יצירה משמעותית אחרת - אשר יחבר, בנושא תולדות ארץ ישראל ויישובה, תוך העדפת נושא ירושלים. הפרס יוענק לחוקר אשר המחקר, הספר או היצירה         הם פרי הביכורים שלו.

 

2)         סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.

 

3)         הפרס יוענק על ידי הוועד המנהל בהמלצת ועדת השופטים שנקבעה לפרס הנשיא

            יצחק בן-צבי.

 

4)         מועד הענקת הפרס יהיה במועד ובמעמד בו יוענקו פרסי יצחק בן-צבי.

 

נהלים

 

1)         יתקבלו מחקרים שנתפרסמו בדפוס לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.        

הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה. הוועדה רשאית לדון

            גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות, מקורות, סיפורי עם וכד'.

 

2)         כתבי-יד לא יתקבלו.

 

3)         על המחברים להגיש את מחקריהם בששה עותקים. הוועדה יכולה, במקרים

            מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.

 

4)         ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.

 

5)         היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.

 

6)         אין פרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.

 

7)                 אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.

 

8)                 אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.

 

9)         ברשות ועדת השופטים להחליט אם לקבל ספר שאינו כתוב בעברית וכן אם

            לקבל עבודות שנכתבו על ידי חוקרים מחו"ל.

 

10)        אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ומטעמם.

 

11)            זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.

 

12)            לוח הזמנים תואם לזה המופיע בתקנון פרס יצחק בן-צבי.

 

 

תקנון זה אושר על-ידי הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי

בישיבה שהתקיימה בי"ב בחשוון תשע"ב (9.11.2011)

תיקון בסעיף 1 לתקנון אושר על-ידי הוועד המנהל בתאריך  ה' בתשרי תשע"ח  (25.9.2017)

 

לראש הדף ^


 

 

תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

ה פ ר ס

1)                 יד יצחק בן-צבי תעניק בכל שנה פרס אחד על מחקר שפורסם כספר (להלן: "מחקר") - אשר נושאו בגדרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. למען הסדר מובהר כי זו מתחילה עם ההכרזה על עצמאות המדינה בה' באייר תש"ח והדגש הוא על היסטוריה.

2)                 עדיפות תינתן למחקר שהינו  פרי הביכורים של החוקר.

3)                 סכום הפרס יעמוד על סך עשרת אלפים שקלים (10,000 ₪) שיחולק מידי שנה לתקופה שנקבעה עם התורמת.

4)                 בוועדת הפרס יכהנו ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה (אשר ישמש כיו"ר הוועדה), סגן ראש המכון, שני נציגי אוניברסיטאות המומחים בהיסטוריה ונציג ציבור. לנציג התורמת הזכות למנות משקיף לדיוני הוועדה.

5)                 הפרס יוענק בהמלצת ועדת השופטים.

6)                 הפרס יוענק מידי שנה בסמוך לחג הפסח, ככל הניתן במועד קבוע.

 

נהלים

1)                 יתקבלו ספרים שיצאו לאור, לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס.

הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה. הוועדה רשאית לדון גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות, מקורות, סיפורי עם וכד׳.

2)                 כתבי-יד לא יתקבלו.

3)                 על המחברים להגיש את מחקריהם בששה עותקים עד למועד שיפורסם בקול הקורא. הוועדה יכולה, במקרים מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.

4)                 ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למחברים.

5)                 היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.

6)                 אין פרס ניתן למחקר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.

7)                 אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.

8)                 אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה׳יד׳.

9)                 ברשות ועדת השופטים להחליט אם לקבל מחקר שאינו כתוב בעברית וכן אם לקבל מחקרים שנכתבו על ידי חוקרים מחו״ל.

10)              אין לפסול מחקרים שפורסמו על ידי הוצאת יד בן-צבי ומכון בן-צבי ובלבד שהיוזמה למחקר לא הייתה של ה"יד".

11)              זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס בשנה מסויימת אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.

 

לראש הדף ^ 

 

הדפס
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא- מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה -כנס בין-לאומי בחקר ירושלים
פרס ע"ש מיכל ועוזי הלוי לכתב יד בתולדות ירושלים וארץ ישראל
קול קורא השפעת מלחמת יום הכיפורים על הציבור החרדי והציבור הדתי־לאומי בישראל
קול קורא- קדמתה
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
קול קורא למאמרים לכתב העת 'עת-מול'
פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי
זוכי פרס עת-מול
שמות הזוכים בפרס על מפעל חיים בחקר יהודי המזרח על שם יצחק בן-צבי
שם הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר