תקנון פרס מפעל חיים

תקנון: פרס על מפעל חיים

התקנון בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים.

כללי:

1. אחת לחמש שנים יד יצחק בן-צבי תשאף להעניק פרס על מפעל חיים בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה או בחקר תולדות יהדות המזרח, כדי להנציח את זכרו של הנשיא יצחק בן-צבי ז"ל. (פרס בכל תחום מחקר יוענק לסירוגין כל חמש שנים).
2. הפרס יינתן על חקר והנחלה של תחום בחקר א"י ויישובה או בחקר קהילות ישראל במזרח. הפרס יינתן על הישגים אקדמיים או על עשייה ציבורית בתחום המחקר.
3. גובה הפרס ייקבע לקראת הענקתו.
4. הפרס יוענק בהמלצת ועדת השופטים ובאישור הוועד המנהל של יד יצחק בן-צבי.
5. החלטות הועדה תתקבלנה פה אחד. זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס על מפעל חיים אם לא יימצא מועמד הראוי לפרס.

• לקראת הענקת הפרס יפורסם קול קורא להגשת מועמדות לפרס.

הגשת מועמדים לפרס:

1. כל תושב מדינת ישראל רשאי להציע מועמד. עם זאת אין אדם רשאי להציע עצמו כמועמד. הפרס יינתן ליחידים (במקרים חריגים הוועדה תשקול להעניק את הפרס לשותפים למחקר, אך לא לתאגידים).
2. חברי הוועדה יהיו רשאים אף הם להציע מועמדים, טרם התכנסות הוועדה.
3. המועמד יהיה אזרח מדינת ישראל, תושב בארץ לפחות במשך חמש השנים האחרונות שלפני הצעת המועמדות.
4. שמות מגישי ההצעה לא יימסרו לוועדת השופטים.
5. את ההצעות יש להגיש בכתב ליד בן-צבי. יש לצרף להצעות את החומרים הבאים:
א. קורות חיים מפורטות בעברית. חובה
ב. רשימת פרסומים (תוך חלוקה למחקרים מדעיים ופרסומים נוספים) או: רשימת מפעלים ויוזמות לעשייה ציבורית. חובה
ג. נימוקים (אלה צריכים לכלול שיקולים רלוונטיים. כ-1000 מילים). חובה
ד. חומרים נלווים: ספרים, מחקרים, קטעי עיתונות, תמונות וכו' (עד 3 פריטים בסה"כ.) רשות
הערה: נא לצרף שמות של ממליצים אפשריים (עד 3 שמות).
6. בעת ישיבות השיפוט לא יוצעו מועמדים נוספים

הרכב הוועדה:

7. מנכ"ל יד יצחק בן-צבי, לאחר שהתייעץ עם ראשי המכונים, ימליץ לקראת הענקת הפרס על הרכב ועדת השופטים לפרס על מפעל חיים, והוועד המנהל יאשרה (תמונה ועדה נפרדת לפרס על מפעל חיים לצד ועדות הפרסים לספרים).
8. מנכ"ל יד יצחק בן-צבי ימנה את יו"ר הוועדה מתוך הרכב השופטים המאושר בידי הוועד המנהל.
9. הרכב ועדת השופטים ייתן ייצוג הולם לאוניברסיטאות השונות.
10. הרכב הוועדה: שלושה חוקרים מובילים מתחום המחקר (חקר א"י או חקר קהילות ישראל במזרח) מאוניברסיטאות שונות, נציג ציבור (שאינו חבר הוועד המנהל), וראש המכון הרלוונטי ביד בן-צבי (המכון לחקר א"י ויישובה או המכון לחקר קהילות ישראל במזרח). סה"כ חמישה חברי ועדה.

חיסיון

11. עד לפרסום הרשמי, שם הזוכה בפרס יישאר חסוי ויש לשמור על סודיות ההחלטה.
12. שמות השופטים אף הם יהיו חסויים עד לפרסום הרשמי.
13. פרוטוקול דיוני הוועדה יישאר חסוי. סיכום עיקרי ההחלטות יימסר לוועד המנהל של יד בן-צבי ובו יצוינו נימוקי הוועדה למתן הפרס.

14. סיכום מהלך הדיונים ושמות המועמדים לפרס יישארו חסויים גם לאחר פרסום שם הזוכה בפרס.

חלוקת הפרסים

הענקת הפרסים תיעשה בטקס פומבי רשמי שייערך ביום הזיכרון לנשיא יצחק בן-צבי ז"ל בכ"ט בניסן, או בסמוך לו.

*התקנון אושר על ידי הוועד המנהל של יד בן-צבי בישיבתו מיום ה-31.7.2014 (ד' באב תשע"ד)*

הדפס
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא- מ'טבור העולם' לארבע כנפות תבל ובחזרה -כנס בין-לאומי בחקר ירושלים
פרס ע"ש מיכל ועוזי הלוי לכתב יד בתולדות ירושלים וארץ ישראל
קול קורא השפעת מלחמת יום הכיפורים על הציבור החרדי והציבור הדתי־לאומי בישראל
קול קורא- קדמתה
הודעה בדבר הכוונה לעשות שימוש ביצירה יתומה
קול קורא למאמרים לכתב העת 'עת-מול'
פרס על מפעל חיים ע"ש יצחק בן-צבי
זוכי פרס עת-מול
שמות הזוכים בפרס על מפעל חיים בחקר יהודי המזרח על שם יצחק בן-צבי
שם הזוכה בפרס יצחק בן-צבי בחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן לשנת תש"ף

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

הרשמה לדיוור השבועי
דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר