מכרז פומבי מס' 1/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון במתחמי יד יצחק בן צבי

ט' בסיון תשע"ט

12.06.2019

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי מס' 1/2019

 

הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון במתחמי יד יצחק בן צבי, תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

 

 

 

  1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון (להלן: "השירותים") במתקנים, במבנים ובחצרים השונים במתחמי יד יצחק בן-צבי (להלן "המזמין") אשר ברח' אבן גבירול 14, ירושלים (להלן "המתחם הראשי") וברח' שוני הלכות פינת פלוגת הכותל ברובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים (להלן "המתחם הנוסף").
  2. תקופת ההתקשרות: בכפוף להוראות ההסכם תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תחל ביום 01.09.2019 ותימשך שנה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). תיתכן דחיה במועד זה, בהתאם להתקדמות המכרז. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות כמפורט בהסכם, לארבע (4) תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ- 10 יום לפני תום תקופת ההתקשרות (כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן: "תקופת האופציה") עד לסך הכל חמש (5) שנים, הכל בהתאם להוראות ההסכם המצ"ב למסמכי המכרז.
  3. סיור מציעים במבנים ובחצרים, במתחם הראשי, ייערך ביום 25.6.2019 בשעה 10:00. נקודת מפגש: עמדת השומר במתחם הראשי של המזמין אשר ברח' אבן גבירול 14, ירושלים. המציעים יוכלו להגיע למתחם הנוסף בתיאום ולהתרשם מהמתחם – מול מיכל בן-משה מספר טל' 02-6286288.
  4. השתתפות בסיור המציעים הינה חובה, מציע שלא השתתף בסיור המציעים לא יוכל להשתתף במכרז.
  5. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:

א.      המציע יצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני (שהונפק בשנה בה מוגשת ההצעה) מטעם רשם החברות בו לא יצוינו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, בנוסף, לגבי חברה – נדרש כי לא יצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

ב.      על המציע לצרף אישור בר תוקף מטעם מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה או היות המציע רשום באיחוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975, ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).

ג.        למציע רישיון קבלן שירות בענף הניקיון מאת משרד הכלכלה תקף נכון למועד הגשת הצעתו, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון כאמור בר תוקף, בו מופיע בבירור מספר הרישיון.

ד.      על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי ניקיון כמפורט להלן (במצטבר):

1.       המציע סיפק שירותי ניקיון לכל הפחות מאז חודש ינואר 2014;

2.       המציע סיפק במשך השנים 2016 עד 2018 שירותי ניקיון לשלושה לקוחות לפחות כולם מירושלים, בכל שנה, בהיקף של 3 עובדי ניקיון במשרה מלאה לפחות עבור כל אחד מהלקוחות.

יצויין כי הדרישה של 3 עובדי ניקיון במשרה מלאה עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות של כוח אדם בשירותים אלו.

המציע ימלא פרטים המעידים על עמידתו בתנאי סף זה על גבי נספח ד' למסמכי המכרז.

3.       לרשות המציע סניף פעיל אחד לפחות בירושלים, בו עובדים לפחות 50 עובדי ניקיון כשירים ופעילים .

יש לצרף פירוט מספרי של מצבת כוח אדם בסניף המצוי בירושלים על גבי התצהיר המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.

יצויין כי הדרישה של העסקת 50 עובדי ניקיון בירושלים עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות של כוח אדם בשירותים אלו.

ה.      על המציע לקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976, חוק העסקת עובדים בידי קבלני כוח אדם, בנוגע לתשלומים לעובדים, העסקת עובדים, והעסקת עובדים זרים כדין.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין ואישור ניכוי מס) וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז.

ו.        הצהרת המציע על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו'  למסמכי המכרז.

ז.       המציע צירף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז.

ח.      המציע צירף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.

ט.      המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים הנערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף 8 להזמנה למכרז.

י.        על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים חתום על ידו, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

יא.   על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה חתום על ידו, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

יב.    תנאים לדחיית הצעה בשל יחס המציע לעובדים-

1.       ככלל, בהתאם לתקנה 6א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים בסעיפים המפורטים להלן, אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה במכרז. זאת, אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל:

א.      במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבֵרה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.

ב.       במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עבֵרות על דיני העבודה במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר קנסות בגין אותה עבֵרה ייספרו כקנסות שונים.

2.       במקרה שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת כאמור לעיל והוועדה תפסול את ההצעה על סף:

        המציע, וכן "בעל שליטה" (לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) ו"בעל זיקה" במציע [כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976] (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ככל שישנם, הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז-1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1981, ובמועד הגשת הצעת המציע חלפו פחות משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.

  1. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המזמין ברחוב אבן גבירול 14, ירושלים בהתאם להוראות המכרז בנוגע לאופן הגשת ההצעות.
  2. המועד אחרון להגשת הצעות: 9/7/2019 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  3. עיון במסמכי המכרז: לעיון במסמכי המכרז נא ללחוץ כאן
  4. הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

מכרז פומבי מס' 1/2019 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון  - מסמכי המכרז  מכרז פומבי מס' 1/2019 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון - מסמכי המכרז
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share