מכרז פומבי 4/2018 - הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי קונספט וקריאטיב, בימוי והפקה לאירוע השנתי לרגל יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן בסימן שנות ה-70 למדינה

ה' אב תשע"ח

17.7.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי 4/2018

 

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי קונספט וקריאטיב, בימוי והפקה לאירוע השנתי לרגל יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן בסימן שנות ה-70 למדינה

 

  1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות למתן שירותי קונספט וקריאטיב, לשירותי בימוי והפקה וניהול ספקי משנה של האירוע השנתי לרגל יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן אשר יתקיים בתאריך 29.11.2018.
  2. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה ועד להשלמת השירותים המפורטים בנספח א' להזמנה למכרז על ידי הספק ותשלום התמורה בהתאם לקבוע בהסכם המצורף כמסמך ג' להזמנה למכרז.
  3. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

א.      המציע הינו (לחילופין):

1.            תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות, תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין וכן מסמך אישור המציע בנוסח הרצ"ב להזמנה למכרז חתום ע"י המציע ומאושר כדין ע"י רו"ח/עו"ד. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

או

2.            עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.

ב.      על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.

להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי ההזמנה למכרז.

ג.        במהלך שלוש השנים האחרונות, המציע הפיק לפחות אירוע אחד דומה במהותו לאירוע האמור בהזמנה למכרז ושהיקף המשתתפים בו היה לפחות 3,000 איש, עבור גופים ציבוריים לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ו/או תאגידים סטטוטוריים, בהיקף כספי של לפחות 1.6 מיליון ₪ הכוללים מע"מ.

להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו תצהיר המצ"ב כנספח ג' להזמנה למכרז חתום כדין בפני עו"ד.

ד.      למציע מחזור כספי שנתי מינימאלי של 3 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ בהפקת אירועים בכל אחת מהשנים: 2015, 2016 ו- 2017.

להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כנספח ד' להזמנה למכרז.

ה.      המציע יצרף להצעתו תוכנית ראשונית כנדרש בסעיף 1(ה)(1) להזמנה למכרז.

ו.        מציע יצרף להצעות מצגת על דיסק און קי כאמור בסעיף 1(ה)(4) להזמנה למכרז.

ז.       המציע יצרף להצעתו מפרט תקציבי כנדרש בסעיף 3 להזמנה למכרז.

ח.      על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה כאשר הוא חתום על ידו.

  1. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המזמין ברחוב אבן גבירול 14, ירושלים בהתאם להוראות המכרז.
  2. המועד אחרון להגשת הצעות: 6/8/2018 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  3. עיון במסמכי המכרז: לעיון במסמכי המכרז יש ללחוץ כאן
  4. הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

יד יצחק בן צבי

תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

נספח א2 - הסכם עם בנייני האומה  נספח א2 - הסכם עם בנייני האומה
מכרז פומבי 4/2018 - מסמכי המכרז  מכרז פומבי 4/2018 - מסמכי המכרז
פרוטוקול שאלות והבהרות והודעה  פרוטוקול שאלות והבהרות והודעה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share