מכרז פומבי 2/2018 - הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה

ט' באייר תשע"ח

24.4.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי 2/2018

 

הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה

 

 

  1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה, בהתאם למפרט וכתב הכמויות ומפרט השירותים המצורפים כנספחים א' וב' (בהתאמה) למסמכי המכרז.
  2. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת המזמין על ההסכם המצורף למסמכי המכרז עד 12 חודשים מיום חתימת ההסכם עם אופציה למזמין להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, כאשר כל תקופת הארכה תימשך 12 חודשים.
  3. תנאי סף להגשת הצעות:

רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.

א.      מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

ב.      אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.

ג.        המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976, ובהתאם עליו לצרף להצעתו אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן לצרף את  התצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז.

ד.      למציע יש רישיון עסק הנדרש לצורך אספקת השירותים בהתאם לסעיף 4.6ד לתוספת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון).

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו העתק רשיון עסק.

ה.      במהלך השנים 2016 ו- 2017 המציע סיפק באופן שוטף טובין דומים לאלו האמורים בהזמנה זו לפחות לשני לקוחות שהם ארגונים ו/או מקומות עבודה בהיקף של לפחות 250,000 ש"ח בשנה לכל לקוח.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.

ו.        על המציע לצרף אישור רו"ח חתום בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז.

  1. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המזמין ברחוב אבן גבירול 14, ירושלים בהתאם להוראות המכרז.
  2. המועד אחרון להגשת הצעות: 21/5/2018 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  3. עיון במסמכי המכרז: לעיון במסמכי המכרז יש ללחוץ כאן 
  4. הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

יד יצחק בן צבי

תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה  הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share