קול קורא מס' 4/2017 - להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים

 

25.12.2017

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

קול קורא מס' 4/2017 - להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים

 

  1. מהות ההתקשרות: קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים אשר יקוימו על ידי יד יצחק בן-צבי (להלן "היד").

2.      תנאי סף להשתתפות בפניה

רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו להצטרף לרשימה:

א.     המציע הינו (לחילופין):

1.      תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

או -                                                                                              

2.      יחיד. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת זהות.

ב.      למציע יש נסיון מוכח מאז שנת 2011 של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחומי חינוך ו/או תרבות בשירות הציבורי ו/או עבור השירות הציבורי.

"שירות ציבורי" – לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גוף נתמך או מתוקצב ע"י הממשלה.

המציע ימלא על גבי בקשת ההצטרפות את הפרטים המוכיחים עמידה בתנאי זה.

  1. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע והמסמכים הנלווים לה כאמור בהוראות הקול הקורא יש לשלוח במייל חוזר לדוא"ל arik@ybz.org.il. באחריות המציע לוודא קבלת המייל ליעדו.
  2. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעייןבמסמכי המכרז  כאן

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

 

הודעת הבהרה  הודעת הבהרה
קול קורא פרויקטורים סופי  קול קורא פרויקטורים סופי
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share