מכרז פומבי (מס' 01/12)

ינואר 2012

יד יצחק בן צבי

  1. יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי (מס' 01/12) להגשת הצעות לאריזה, הובלה, פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי שממוקמת כיום במבנה ברח' אבן עזרא 13, למבנה החדש הממוקם ברח' אבן גבירול 14 בירושלים.
  2. מהות ההתקשרות - על המציע הזוכה יהיה לארוז בקרטונים, להעביר למיקום החדש, לפרוק ולסדר במדפים לפי הנחיות הספרנים, כ-110,000 כותרים שונים, כספת בגובה 180 ס"מ, וציוד נלווה (מחשבים, כסאות וכונניות של הספרנים), הכל כמפורט במכרז. 
  3. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי יד יצחק בן צבי בין התאריכים 16/1/2012 עד 25/1/2012, ימים: א'-ה',  בשעות: 9:00-15:00, בכתובת רח' אברבאנל 12, בתמורה לסך של 300 ש"ח.
  4. תנאי סף להגשת הצעות:

א.      המציע שילם בעצמו דמי ההשתתפות במכרז.

ב.      המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשנתיים האחרונות (2009 ו-2010) לפחות.

ג.        על המציע להציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, כשהם בתוקף למועד הגשת הצעתו.

ד.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 15,000 ש"ח. ערבות זו תשמש הן ערבות הצעה והן ערבות לקיום התחייבויות המציע בהתאם לחוזה, ככל שהצעתו תהא ההצעה הזוכה במכרז.

ה.      למציע לפחות 2 שנות וותק וניסיון בתחום ההובלה והעברה, לרבות הובלה והעברה של ספריות או ארכיונים, בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו.

ו.        על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין תשלום שכר שלא על פי דרישות החוק, בנוסח המצורף למכרז.

ז.       המציע או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור המציעים שיתקיים ביום 26/1/2012.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות – 6/2/2012 בשעה 12:00. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין ברח' אברבאנל 12 ירושלים.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של יד יצחק בן-צבי שכתובתו www.ybz.org.il  בסעיף "אודות".
  3. יד יצחק בן צבי יהא רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

להורדת מסמכי המכרז:  להורדת מסמכי המכרז:
ניתן לעיין כאן במסמכי המכרז:
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share