מכרז פומבי (מס' 05/11)

יד יצחק בן צבי

  1. יד יצחק בן צבי מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי (מס' 05/11) להגשת הצעות לפיתוח והקמת מערכת ניהול תהליכית אינטרנטית. הגשת הצעות המציעים תיעשה בהתאם ועל פי ההוראות שבחוברת המכרז.
  2. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לפיתוח והקמת מערכת ניהול תהליכית אינטרנטית, עם שלב אופציונאלי של ניהול משא ומתן כספי.
  3. תקופת ההתקשרות: הקמה בתוך שלושה חודשים ממועד החתימה על החוזה, אחריות למשך שנה, ותחזוקה אופציונלית למשך 5 שנים.
  4. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי יד יצחק בן צבי בין התאריכים 20.11.2011 עד 8.12.2011, ימים: א'-ה',  בשעות: 9:00-15:00, בכתובת: רח' אברבאנל 12 טל': 02-5398820 בתמורה לסך של 500 ש"ח.
  5. תנאי סף להגשת הצעות:

א.      תשלום דמי ההשתתפות במכרז.

ב.      המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשנתיים האחרונות (2009 ו-2010) לפחות.

ג.        המציע בעל ניסיון קודם של שנתיים לפחות בהקמת מערכות ניהול תהליכיות אינטרנטיות.

ד.      המציע הקים מערכות ניהול תהליכיות אינטרנטיות ל-10 לקוחות לפחות, ובהם מוסדות ציבור.

ה.      המציע ביצע לפחות 2 פרוייקטים של מערכות ניהול אינטרנטיות לגופים העוסקים בהדרכה או/ו קורסים או/ו הוצאה לאור הכוללות ממשק לאתר אינטרנט.

ו.        על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000 ש"ח.

ז.       על המציע לצרף להצעתו מסמך המתאר את פרופיל המציע.

ח.      על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

ט.      על המציע לצרף "אישור המציע" בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות 15.12.2011 בשעה 12:00. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין ברח' אברבאנל 12 ירושלים.

 

  1. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר האינטרנט של יד בן-צבי בכתובת www.ybz.org.il   בסעיף 'מכרזים'  המופיע ב'אודות'

 

  1. יד יצחק בן צבי יהא רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לעיון במסמכי הקובץ  לעיון במסמכי הקובץ
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share