מכרז פומבי מס' 1/2010

3/06/2010

 

 

 

הזמנה לקבלת הצעות מחיר

מכרז פומבי מס' 1/2010

 

1.       יד יצחק בן צבי תאגיד מכוח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט -1969 (להלן: היד) מודיע בזאת על פרסום מכרז פומבי לקבלת הצעות מחיר לרכישת רכב מדגם יונדאי i30 , שנת ייצור 2009  מספר רישוי 55-261-66 (להלן - הרכב).

2.       את הרכב ניתן לראות במגרש החניה של משרדי היד ברחוב אברבנאל 12 ירושלים בתיאום מראש עם מר אלדד בנאי בטלפון 050-7341007.

3.       הרכב יימכר במצבו כפי שהוא (AS IS) והחזקה בו תימסר לקונה במצבו כפי שיהיה ביום קבלת החזקה כנד תשלום מלוא התמורה בהמחאה בנקאית וחתימה על הסכם בנוסח המצ"ב. העברת הבעלות ברכב תיעשה על חשבון הקונה.

4.       הצעות יש להגיש בכתב במשרדי היד עד ליום 15/6/2010 בשעה 15:00. ההצעה תכלול את שם המציע, מס' ת.ז., או ח.פ. , מענו מס' טלפון  והסכום המוצע על ידו.

5.       על המציע  לצרף להצעתו המחאה בנקאית אוטונטמית ובלתי חוזרת לפקודת יד יצחק בן צבי על סך של 15% מסכום ההצעה המוצעת על ידו שתעמוד בתוקף עד תום 90 ימים ממועד קבלת ההצעה.

6.       הזמנה זו אינה מהווה הצעה אלא הזמנה לקבלת הצעות מחיר בלבד.

7.       היד רשאי שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.       במקרה בו מציע אשר הצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה הבנקאית אשר נמסרה על ידו.

 

                                                                                 יד יצחק בן צבי

 

נוסח ההסכם  נוסח ההסכם
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share