מכרזים

מכרז פומבי 1/2018 - להגשת הצעות למתן שירותי קונספט וקריאטיב, בימוי והפקה לאירוע '70 שנה בחינוך' שיתקיים במשכן נשיאי ישראל

מסמכי המכרז המלאים והמעודכנים ועדכון בדבר אמות המידה שנקבעו במכרז ובדבר סעיפי הביטוח ואישור עריכת הביטוח אשר יהוו חלק מההסכם

קול קורא מס' 4/2017 - להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים

כולל הודעת הבהרה מיום 16.1.2018