JQ ספרים

עת-מול 263

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

ספונות כו

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

פעמים 157

קבלה: אידיאולוגיה ופסיכולוגיה

קתדרה 171

גליון ניסן תשע"ט, אפריל 2019
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

ספר האמונה הרמה

ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא
ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט
והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה

איראנו-יודאיקה לחקר פרס והיהדות- כרך ז

יהדות תימן - זהות ומורשת

המהפכה הימית

אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917

ראש בראש

שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל

לכבוש את חיפה

המודיעין הבריטי והתכנית לכיבוש צפון ארץ-ישראל, 1907

כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1949-1799