JQ ספרים

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד

ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של ר' מבשר עליו

פעמים 158

היד והמבט

גנזי קדם - כרך טו

שנתון לחקר הגניזה

משאבי המים בישראל

מהדורה מורחבת ומעודכנת

עת-מול 264

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

קתדרה 172

גליון תמוז תשע"ט, אוגוסט 2019
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

ספונות כו

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

ספר האמונה הרמה

ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא
ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט
והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה

איראנו-יודאיקה לחקר פרס והיהדות- כרך ז

יהדות תימן - זהות ומורשת

המהפכה הימית

אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917