קיצורים


קיצורים במאמר של:

 

ארכיונים וספריות

 

אאלא"י     ארכיון האגודה לסקר ארכאולוגי של ישראל, ירושלים

אא"ע         ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים

אב"ג          ארכיון המרכז למורשת בן-גוריון, שדה בוקר

אבה"ש      ארכיון 'בית השומר', כפר גלעדי

א"ג             ארכיון גנזים, תל-אביב

אד"ב          ארכיון דגניה ב

אה"ג          ארכיון הג'וינט, ירושלים

אהי"מ        ארכיון היסטורי, עיריית ירושלים

אה"ע         מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, תל-אביב

אהע"ח                    ארכיון היסטורי, עיריית חיפה

אהת"א                   ארכיון היסטורי, עיריית תל-אביב

אח"ח         ארכיון חברת החשמל, חיפה

אח"י          ארכיון החינוך היהודי, אוניברסיטת תל-אביב

אי"א          ארכיון יד לוי אשכול, ירושלים

איב"צ        ארכיון יד בן-צבי, ירושלים

אי"ו            ארכיון יד ושם

א"כ            ארכיון הכנסת

אכ"ת         ארכיון המושבה כפר תבור

אמה"ח            ארכיון המחלקה להנצחת החייל

אמח"ט      ארכיון מרכזי לחקר טבריה

אמ"ע         ארכיון מפלגת העבודה, בית ברל

אמ"ק         ארכיון מפת קרן קיימת לישראל, בתוך: אצ"מ, ירושלים

אמר"ל       ארכיון מוזיאון ראשון-לציון

אמתע"י     הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ירושלים

אס"ש         ארכיון הסרטים היהודיים על שם סטיוון שפילברג, ירושלים

אעכ"ס       ארכיון עיריית כפר-סבא

אע"נ           ארכיון העיר נתניה

אעת"א                    ארכיון עיריית תל-אביב-יפו

א"צ            ארכיון צה"ל       

אצ"ד          ארכיון הציונות הדתית, אוניברסיטת בר-אילן

אצ"מ         הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים

אק"מ         ארכיון הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין

אר"פ          ארכיון ראש פינה

אש"צ         ארכיון 'השומר הצעיר', גבעת-חביבה

את"ה         ארכיון תולדות ההגנה

בסל"א       בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים

גה"מ          גנזך המדינה

ג"ו              גנזך וייצמן, רחובות

גצ"ד           גנזך הציונות הדתית, מוסד הרב קוק, ירושלים

ייוו"א         יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, ניו-יארק

מא"י          מוזיאון ארץ-ישראל

מהת"א                   מוזיאון לתולדות תל-אביב–יפו

מ"ז             מכון ז'בוטינסקי, תל-אביב

מזא"ר        מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ

מילא"ה     המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה, אוניברסיטת תל אביב

מע"ר          מחלקת מערב אירופה במשרד החוץ

מת"ב         המכון לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים

מתג"ב        מוזיאון תולדות גדרה והבילויים, גדרה

תמה"ח            תיקי המחלקה להנצחת החייל

 

ANA       Australian National Archive, Canbera

AWM     Australian War Memorial, Canberra

                                      Centre des Archives diplomatiques de Nantes  CADN

IOR        Indian Office and Records

ISA           Israel State Archives

ITAC      Israeli Trust of the Anglican Church, Jerusalem

IWM        Imperial War Museum, London                       

MVBZ

NA            National Archives, Washington DC

NAC      National Archive of Canada, Ottawa

NAD      National Archives, Dublin       

NLS         National Library of Scotland, Edinbourgh

PEF        Palestine Exploration Fund Archive, London

PRO       Public Record Office, London

SNA      

UNA      United Nations Archive, New York

 

כתבי-עת, ספרים, סדרות קבצים ואנציקלופדיות

 

אח"א         אנציקלופדיה לחפירות ארכאולוגיות

אחא"ח                   אנציקלופדיה חדשה לחפירות ארכאולוגיות

א"מ            אנציקלופדיה מקראית

א"ע            אנציקלופדיה עברית

ארץ-ישראל            ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה

ח"א            חדשות ארכיאולוגיות

טו"א          טבע וארץ

ידיעות        ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

מבע"י        מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל

מגא"י         מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל

מ"ח            המזרח החדש

מיו"ש         מחקרי יהודה ושומרון

מלחמת      יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים

מע"א         מחקרים בערבית ובאסלאם

פ"ד            פסקי-דין

קדמוניות    יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים

קובץ           קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

קעמ"י        דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות

שלמ"ק                    שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום

שמ"ע         שנתון המשפט העברי

 

 

AAIV        Archives de l`Alliance Israélite  Universelle, Paris

AAS        Asian and African Studies

AASOR   The Annual of the American Schools of Oriental Research

AB          Anchor Bible

ADAJ     Annual of the Department of Antiquities of Jordan

AIS         Arabic and Islamic Studies

AJA        American Journal of Archaeology and of the History of Fine Arts

AJYB      American Jewish Year Book

AmA       American Anthropologist

AmAn     American Antiquity

ANEP               Ancient Near East in Pictures

ANET     Ancient Near Eastern Texts

ANRW    Aufstieg und Niedergang der römischen Welt

AOAT               Alten Orient und Altes Testament

BA          The Biblical Archaeologist

BAH       Bibliothèque Archéologique et Historique

BAR        Biblical Archaeology Review

                            BAR      British Archaeological Reports. International Series
BASOR   Bulletin of the American Schools of Oriental Research

BBSAJ    Bulletin of the British School of Archaeology in Jerusalem

BCH       Bulletin de Correspondence Hellénique

BEFAR   Bibliothèque des écoles Françaises d'Athènes et de Rome    

BGA       Bibliotheca Geographorum Arabicorum

BMB       Bulletin de musée de Beyrouth

BN          Biblische Notizen

BSNAF   Bulletin de la société nationale des antiquaires de France

BSOAS   Bulletin of the School of Oriental and African Studies

BTS        Bible et Terre Sainte

BEO       Bulletin d’Etudes Orientales

BZ          Byzantinische Zeitschrift

BZAW     Beihefte zur Zeitschrift für die altestestamentliche Wissenschaft

BZNW = Beihefte zur Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft

CAH       Cambridge Ancient History

CBQ       Catholic Biblical Quarterly

CCCM    Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis

CCSL     Corpus Christianorum, Seria Latina

CEFR               Collection de l'école Française de Rome

CH         Coin Hoards

CHJ       Cambridge History of Judaism

CIAr       Corpus Inscriptionum Arabicarum

CIG        Corpus Inscriptionum Graecorum

CII         Corpus Inscriptionum Iudaicarum

CIL         Corpus Inscriptionum Latinorum

CIS         Corpus Inscriptionum Semiticarum

CL          Collection Latomuo

CMH      Cambridge Medieval History

CPJ        Corpus Papyrorum Judaicarum

CRI        Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum

CSCO     Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium

CSEL      Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum

DACL     Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie

DJD       Discoveries in the Judaean Desert

DOP       Dumbarton Oaks Papers

DSD       Dead Sea Discoveries

EB          Encyclopaedia Britannica

EES        Egypt Exploration Society

EFR        École Française de Rome

EHR       English Historical Review

EI           Encyclopaedia of Islam

EJ          Encyclopaedia Judaica (1971)

EPRO               Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain

ERE        Encyclopedia of Religion and Ethics

ERS          Ethnic and Racial Studies

ESI         Excavations and Surveys in Israel

FRUS               Foreign Relations of the United States

GCS       Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei

              Jahrhunderte

GJ          The Geographical Journal

GPF       Gesellschaft für Palästina-Forschung

HAT       Handbuch zum Alten Testament

HR         Historical Review

HTR       Harvard Theological Review

HUCA    Hebrew Union College Annual

IAA         Israel Antiquities Authority

ICC        International Critical Commentary of the Holy Scriptures

IEJ         Israel Exploration Journal

IG          Inscriptiones Graeca

IGRR      Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes

IJMES    International Journal of Middle Eastern Studies

ILS         Inscritiones Latinae Selectae

IMJ        Israel Museum Journal

INB        Israel Numismatic Bulletin

INJ         Israel Numismatic Journal

IOS        Israel Oriental Studies

JA          Journal Asiatique

JANES    The Journal of the Ancient Near Eastern Society

JAOS      Journal of the American Oriental Society

JAR        Journal of Archaeological Research

JBL        Journal of Biblical Literature

JEA        Journal of Egyptian Archaeology

JESHO   Journal of the Economic and Social History of the Orient

JGS         Journal of Glass Studies

JHG       Journal of Historical Geography

JHS        Journal of Hellenic Studies

JJA         Journal of Jewish Art

JJS         Journal of Jewish Studies

JNES      Journal of Near Eastern Studies

JNWSL   Journal of Northwest Semitic Languages

JPOS      Journal of the Palestine Oriental Society

JPS        Journal of Palestine Studies

JQR        Jewish Quarterly Review

JRA        Journal of Roman Archaeology

JRAS      Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland

JRGS      The Journal of the Royal Geographical Society of London

JRS        Journal of Roman Studies

JSAI       Jerusalem Studies in Arabic and Islam

JSJ         Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period

JSNTSup                      Journal for Study of the New Testament, Supplement Series

JSOT      Journal for Study of the Old Testament

JSOTSup          Journal for Study of the Old Testament, Supplement Series

JSQ        Jewish Studies Quarterly

JSS         Journal of Semitic Studies

JThS       Journal of Theological Studies

JWCI      Journal of the Warburg and Courtauld Institutes

LA          Studii Biblici Franciscani Liber Annuus

LCL        Loeb Classical Library

LIMC    Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae

MAIBL   Mémoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres

MDAI               Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts

MDAIK  Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts: Abteilung Kairo

MDAIR   Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts: Römische Abteilung

MdB       Le monde de la Bible

MEFRA  Mélanges de l’École Française de Rome: Antiquité

MEJ       The Middle East Journal

MES       Middle Eastern Studies

MESo               Middle East Society

MFOB    Mélanges de la faculté orientale de l'université Saint Joseph, Beyrouth      

MGH      Monumenta Germaniae historica

MGWJ    Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums

MJPGA  Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographisches Anstalt über wichtige neue Forschungen aus dem Gesammtgebiet der Geographie

MUSJ              Mélanges de l'université Saint Joseph, Beyrouth

MVGEB  Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin

NEA       Near Eastern Archaeology

NTS        New Testament Studies

OBO       Orbis Biblicus und Orientalis

OCP       Orientalia Christiana Periodica

OGIS      Orientis Graeci inscriptiones selectae

OLA       Orientalia Lovaniensia Analecta

OTL        Old Testament Library

PAAJR    Proceedings of the American Academy for Jewish Research

PBA        Proceedings of the British Academy

PBSR      Papers of the British School at Rome

PEFQSt  Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement

PEQ       Palestine Exploration Quarterly

PG         Patrologiae cursus completus, series graeca

PJ          Palästinajahrbuch des deutchen evangelischen Instituts

PL          Patrologiae cursus completus, series latina

PO         Patrologia Orientalis

PPTS      Palestine Pilgrims’ Texts Society

PRGS               Proceedings of the Royal Geographical Society of London

QCH      The Qumran Chronicle

QDAP    Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine

RAM       Revue d’ascétique et de mystique

RB          Revue Biblique

RE          Paulys' Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

REJ        Revue des Etudes Juives

RevQ      Revue de Qumran

RHC       Recueil des historiens des Croisades

RHR       Revue de l'Histoire de Religions

RO         Res Orientalis

ROC       Revue de l'Orient Chrétien

ROL       Revue de l'Orient Latin

SBL        Society of Biblical Literature

SC          Sources chrétiennes

SCI         Scripta Classica Israelica

SEG       Supplementum Epigraphicum Graecum

Semeia   An Experimental Journal for Biblical Criticism

SHAJ      Studies in the History and Archaeology of Jordan

SI           Studia Islamica

SS          Studi Semitici

STDJ      Studies on the Texts from the Desert of Judah

SWP       The Survey of Western Palestine

TA          Tel Aviv

ThWAT   Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament

ThZ        Theologische zeitschrift

TJHSE    Transactions of the Jewish Historical Society of England

TUGAL   Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur

UF         Ugarit Forschungen

VT          Vetus Testamentum

WBC       Word Biblical Commentary

YCS        Yale Classical Studies

ZAE        Zeitschrift für die allgemeine Erdkunde       

ZAW       Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

ZDMG    Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft

ZDPV               Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins

ZDSJ      Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden

ZKG       Zeitschift für Kirchengeschichte

ZNW       Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 

ZPE        Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share