קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים עבור יד יצחק בן צבי

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 מודיעה בזאת על קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ו/או תרבותיים אשר יקויימו על ידי היד

 

  1. עיון בקול קורא: החל ממועד פרסום הודעה זו ניתן יהיה לעיין במסמכי הקול קורא באתר האינטרנט של היד שכתובתו: www.ybz.org.il בסעיף מכרזים . - מופיע להלן!
  2. המועד אחרון להגשת הצעות: את בקשת ההצטרפות לרשימה יש להגיש בהתאם למפורט בקול קורא, לא יאוחר מיום ראשון כ"ח באב תשע"ז 20.8.2017 בשעה 14:00.

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

 

קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ותרבותיים

עבור יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

1.      יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 (להלן: "היד" או "המזמין") מתכבד לפנות אליכם במסגרת פניה זו להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ו/או תרבותיים אשר יקויימו על ידי היד ("הרשימה"). היד תהא רשאית לעדכן מעת לעת את הרשימה עפ"י שיקול דעתה באמצעות 'קול קורא'.

2.      בקשה להצטרפות לרשימת מציעים

א.     כל תאגיד, שותפות או יחיד החפץ להצטרף לרשימה כאמור, ימלא את בקשת ההצטרפות המצ"ב כנספח א' לפניה זו (להלן: "בקשת ההצטרפות"), יצרף אליה את הטפסים הנדרשים וימסור אותה לבדיקת ועדת מכרזים של היד (להלן: "ועדת המכרזים").

ב.      ועדת המכרזים תבדוק את כל הבקשות להצטרפות לרשימת המציעים, ובכלל זאת עמידתם בתנאי הסף האמורים בסעיף 4 להלן ותיתן ניקוד איכות בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן.

ג.      ועדת המכרזים תחליט על אישורו של כל מציע או דחיית בקשתו ותשלח הודעה בהתאם לכל פונה.

ד.      מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף האמורים בפניה זו ויקבלו ניקוד איכות הגבוה מעל ניקוד האיכות המזערי (כמפורט בסעיף 5(א) להלן) ייכללו ברשימה (להלן: "ספקי המסגרת"). אין בצירוף מציע לרשימה בכדי לחייב את היד להתקשר עם המציע.

3.      פרסום וניהול הרשימה

א.     היד תפרסם באתר האינטרנט שלה, בכתובת: www.ybz.org.il (לשונית –מכרזים) את רשימת המציעים, באופן שיהיה נגיש לעיון הציבור.

ב.      רשימת המציעים תנוהל באופן ממוכן.

ג.      בכל רשומה יכללו  בין היתר, הפרטים הבאים:

1.      שם הספק.

2.      מספר ח.פ./ ע.מ./ ת.ז. .

3.      כתובת.

4.      מספר טלפון.

5.      תיאור קצר על תחום ההתמחות של הספק.

6.      הערות רלוונטיות.

ד.      תוקף הופעתו של ספק מסגרת ברשימה יהיה לשנה אחת ולאחריה יחודש באופן אוטומטי לתקופה של שנה אחת (וחוזר חלילה) אלא אם ועדת המכרזים תחליט שלא לחדש הופעתו של ספק מסגרת מסוים ובמקרה שכזה החלטת הועדה ונימוקיה ימסרו לספק המסגרת. ועדת המכרזים תהא רשאית לעדכן הרשימה מעת לעת, כולל הוצאת ספקים שאינם רלוונטיים עוד, בהתאם להחלטות ועדת המכרזים.

4.      תנאי סף להשתתפות בפניה

רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו להצטרף לרשימה:

א.     המציע הינו (לחילופין):

1.   תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

או -                                                                                              

2.   יחיד. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת זהות.

ב.      למציע יש נסיון מוכח מאז שנת 2011 של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחומי חינוך ו/או תרבות בשירות הציבורי ו/או עבור השירות הציבורי.

"שירות ציבורי" – לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גוף נתמך או מתוקצב ע"י הממשלה.

המציע ימלא על גבי בקשת ההצטרפות את הפרטים המוכיחים עמידה בתנאי זה.

 

5.      אמות מידה ואופן בחירת ההצעה הזוכה

להלן אמות המידה על פיהן תבחר ועדת המכרזים של המזמינה אילו מציעים ייכללו ברשימה:

א.       ציון איכות – 100% (המהווים 100 נקודות). ציון מינימלי ברכיב האיכות יהיה 80 מתוך 100 נקודות. ציון האיכות אשר יינתן למציעים יהיה על בסיס המפורט בטבלה שלהלן:

 

מס"ד

אמת מידה לניקוד

בחינת אמת המידה

ניקוד מקסימלי (המהווה סה"כ 100 נקודות לרכיב האיכות הניקוד)

 

1

התרשמות מניסיון המציע

תובא בחשבון התרשמות מניסיון קודם של המציע, תוך התייחסות לתחומי עיסוק רלוונטיים ליד.

[לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב זה ניתן לצרף פרטים/מסמכים]

 

33

 

2

התרשמות מאיש הקשר המוצע מטעם המציע

ניסיון איש הקשר המוצע והתרשמות ממנו אשר יוקצה למתן השירותים מול היד במהלך תקופת ההתקשרות, תוך התייחסות לתחומי עיסוק רלוונטיים ליד. המזמינה תהא רשאית לקבוע כי לצורך מתן ניקוד לפי רכיב זה אנשי הקשר מטעם המציעים יוזמנו לראיון.

[לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב זה ניתן לצרף פרטים/מסמכים]

 

34

 

3

שביעות רצון של לקוחות קודמים

הציון יקבע על פי חוות דעת של לקוחות קודמים של המציעים (לרבות המזמינה עצמה), לפי בחירת המזמינה, לגבי איכות מתן השירותים, זמינות המציע ואיש הקשר מטעמו וביצועי המציע. במקרה שלמזמינה יש ניסיון מוקדם היא תהיה רשאית לקבוע את הציון עבור רכיב זה על סמך התרשמותה בלבד.

 

33

 

6.      מובהר בזאת כי לצורך מתן ניקוד האיכות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדה מקצועית מטעמה.

7.      היד תהא רשאית לקיים מעת לעת הליכים של בחירת מנהל פרויקט נבחר מקרב ספקי המסגרת המופיעים ברשימה לצורך ייעוץ וקידום פרויקטים חינוכיים ו/או תרבותיים ספציפיים (להלן: "פניה ספציפית" או "ספק נבחר", לפי העניין).

8.      ככלל, במסגרת הפניות הספציפיות יידרשו הספקים הנבחרים למלא תפקיד הכולל ניהול פרויקטים שונים בתחום החינוך ו/או התרבות; עבודה מול מוסדות חינוך, רשויות, משרדי ממשלה וכד'; ניהול תקציב בהיקף שיכול להגיע עד מיליוני ₪ בשנה; ניהול מו'מ מול גורמים מקצועיים; השתתפות כגורם מקצועי במכרזים; עמידה בלוחות זמנים; ניהול צוות; קיום יחסי אנוש טובים. היד תהא רשאית לשנות לגבי כל פניה ספציפית את דרישות התפקיד.

9.      פניה ספציפית לספקי המסגרת הנכללים ברשימה

א.     במסגרת פניה ספציפית תפנה ועדת המכרזים לקבלת הצעות אל לפחות חמישה מספקי המסגרת הכלולים ברשימה, לפי שיקול דעתה.

ב.      מנתה רשימת המציעים פחות מחמישה מציעים, תפנה הוועדה אל כל ספקי המסגרת  הכלולים ברשימה. בנוסף, במקרה שהרשימה תכלול פחות מ-5 ספקים, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות לגורם מקצועי מטעמה לצורך קבלת המלצתו להוספת מציעים פוטנציאלים כך שהפניה תעשה לחמישה מציעים פוטנציאלים בסה"כ. 

ג.      במידה ובמסגרת פניה ספציפית לא תתבצע פניה לכל המציעים שברשימה, תבחר ועדת המכרזים מציעים אליהם תיעשה הפניה מתוך הרשימה באופן שיוויוני והוגן, ובאופן שבכל פנייה יהיו לפחות שליש מהמציעים כאלו שלא נכללו בפניה בעבר (ככל שאפשרי).  

ד.      במסגרת פניה ספציפית ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי) תנאי סף ספציפיים המותאמים לפרויקט שבנדון. במסגרת פניה ספציפית המזמינה תהא רשאית לקבוע כי יתנהל מו"מ עם מי מציעי המסגרת אשר ישתתפו בפניה, וכן תהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים מספק מסגרת מסוים או מכל ספקי המסגרת אשר ישתתפו בפניה הספציפית.

ה.     כל ספק מסגרת המשתתף בפניה ספציפית יציע הצעתו. היד תבחר בכל פניה ספציפית במציע שהצעתו הינה הזולה ביותר.

ו.       המזמינה תחתום מול הספק הנבחר על הסכם למתן השירותים המצ"ב כנספח 2 לפנייה זו (אשר יוגש חתום על ידי כל המשתתפים בפניה זו ביחד עם בקשת הצטרפותם). ההסכם ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר חתימת המזמינה על ההסכם.

ז.      למרות האמור לעיל המזמין יהא רשאי להודיע על הפסקת ההתקשרות עם כל אחד מהספקים הנבחרים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים בכתב ומראש לספק הנבחר, בהתאם למפורט בהסכם המצ"ב כנספח 2 לפניה זו.

ח.     כל פניה מטעם היד לקבלת הצעות בפניה ספציפית תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי היד. אין בפניה זו כדי לגרוע מסמכויות היד על פי כל דין.

10.   היד תהא רשאית לעדכן את ציון האיכות של ספקי המסגרת בעקבות ניסיונה עם מי מספקי המסגרת כספק נבחר בעקבות פניה זו.

11.   מובהר כי אין בבחירת ספקי המסגרת ע"י היד כדאי ליצור בלעדיות במתן השירותים שבנדון לספקי המסגרת.

12.   אין בפניה זו כדי לגרוע מסמכויות היד על פי כל דין.

13.   שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות אך ורק בכתב אל מר אריק וירצבורגר – סמנכ'ל חינוכי, בדוא"ל arik@ybz.org.il, עד ליום 13/8/2017 בשעה 16:00.

 

הגשת הצעות

14.   מציע אשר יהיה מעוניין להגיש הצעה בהליך זה יגיש את בקשת ההצטרפות המצ"ב לפנייה זו.

15.   להצעת המציע יש לצרף:

א.     מציע שהוא תאגיד או שותפות רשומה כדין יצרף תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין; מציע שהוא יחיד יצרף תעודת זהות.

ב.      במקרה שהמציע הינו תאגיד, שותפות או עוסק מורשה עליו לצרף לבקשת ההצטרפות אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.

ג.      המציע ימלא בקשת ההצטרפות המהווה תצהיר.

ד.      למציע שהוא חברה, שותפות, משרד וכיוצ"ב – המציע יצרף פרופיל של המשרד, קורות חיים של איש הקשר מטעם המציע ופרטי התקשרות עם המציע.

למציע שהוא יחיד – המציע יצרף קורות חיים של המציע אשר יהיה איש הקשר ופרטי התקשרות עם המציע.

ה.     המציע יצרף מסמך מפורט ככל הניתן הכולל את פירוט השירותים שניתנו על ידו בשירות הציבורי ו/או לשירות הציבורי, בצירוף פרטי התקשרות (טלפון ודוא"ל) של הממליצים.

ו.       כל מסמך נוסף שהינו רלוונטי לצורך ניקוד האיכות בהתאם לאמות המידה הקבועים בסעיף 5 לעיל.

ז.      פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע

ח.     המציע יחתום על הסכם למתן השירותים המצ"ב כנספח 2 לפנייה זו בכל עמוד ובמקום החתימה בעמוד האחרון.

ט.     מסמכי פניה זו חתומים בכל עמוד ע"י מורשי חתימה מטעם המציע בצירוף חותמת.

י.       המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.

 

16.   את הצעת המציע והמסמכים הנלווים לה כאמור בסעיף 14 לעיל, יש לשלוח במייל חוזר לדוא"ל arik@ybz.org.il עד ליום 20/8/2017 בשעה 14:00. באחריות המציע לוודא קבלת המייל ליעדו.

17.   המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל פנייה זו מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתו. ועדת המכרזים של המזמין תפעל בהתאם לסמכויותיה המוקנות לה עפ"י כל דין.

 

בברכה,

                                                                                                         יד יצחק בן צבי

 

 


 

נספח 1 - בקשת הצטרפות

אנו הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת מס' ח.פ. / ע.מ. / ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

1.   הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ו/או תרבותיים אשר יקויימו על ידי יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 (להלן: "היד"/"המזמין" או "הפניה", לפי העניין).

2.   הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה בפניה הנ"ל.

3.   אנו מאשרים קבלת פנייתכם דלעיל ומודיעים בזאת על הסכמתנו להשתתף בפנייתכם.

4.   כתובתו הרשומה של המציע:___________________________.

5.   הרינו לאשר שציון שם המציע ויתר הפרטים האמורים בסעיף 3(ג) לקול קורא יופיעו על גבי הרשימה ויהיו נגישים לעיון הציבור באתר האינטרנט של היד.

6.   איש הקשר המוצע מטעם המציע הוא ה"ה ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________, מס' טל': ______________, מס' פקס: ___________________.

מצ"ב קורות החיים של איש הקשר המוצע מטעמנו.

ככל שהצעתנו תבחר, הנ"ל יוחלף רק תוך תיאום עמכם ובכפוף להסכמתכם.

7.   בטבלה שלהלן יפורט נסיון המציע מאז שנת 2011 הכולל שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחומי חינוך ו/או תרבות בשירות הציבורי ו/או עבור השירות הציבורי.

"שירות ציבורי" – לרבות משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גוף נתמך או מתוקצב ע"י הממשלה.

מס"ד

שם הלקוח

 

מועד תחילת וסיום השירותים

מאפיינים של מתן השירותים אשר ניתנו ללקוח והיקף ההתקשרות הכספי (ללא מע"מ)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

8.   לפנייתנו זו מצורפים:

                            א.       המסמכים האמורים בסעיף 13 לפנייה.

                            ב.        כל מסמך נוסף שהינו רלוונטי לצורך ניקוד האיכות בהתאם לאמות המידה הקבועים בסעיף 4 לפנייה.

9.   המציע ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו 1976, (להלן: "בעל זיקה" או "חוק עסקאות גופים ציבוריים", לפי העניין), מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, והמציע ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות כנ"ל ו/או בעבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

10.אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד מעלה [יש לסמן X בחלופקה הרלוונטית]

ð     חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

ð     חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

מציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:

ð     חלופה (1) – המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים;

ð     חלופה (2) – המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (2) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – המציע מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף 3 לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 3 לעיל למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

 

11.האם הינך בעל עניין ו/או בעל קרבה משפחתית למי מעובדי/ בעלי העניין ביד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי תשכ"ט - 1969? כן / לא (נא לסמן, כמו כן, במידה וכן - יש לפרט את מידת הקרבה הקיימת)

_____________________________________________________________________

12.אנו מצהירים ומתחייבים כי ככל שהמציע יצורף לרשימת ספקי המסגרת ולאחר מכן במסגרת פניה ספציפית של היד נתבקש לבצע שירותים על פי פניה ספציפית, נבצע את השירותים בהתאם להנחיות שפורטו בפניה, בהתאם להתחייבויותינו במסמך זה ובהתאם להוראות ההסכם המצ"ב לפניה.

 

13.זהו שמי/נו, זו חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת.

 

      _______________         _________________     _______________________________

                תאריך                         שם המציע  וחותמת         שם ות.ז. של מורשי החתימה מטעם המציע               

אישור

אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע/ו בפני נושא/י ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם המציע על הצעה זו ולאחר שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן -  הצהיר/ו בפני על  נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו עליה בפני.

_______________

עו"ד


 

נספח 2 לפנייה – הסכם מסגרת

 

שנערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ____ שנת 2017

 

בין          יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

רח' _______, ירושלים

(להלן: "היד" או "המזמינה")                                                                                 מצד אחד;

 

לבין       ____________________ ת.ז. _______ / ח.פ. _______

כתובת   ____________________________________

דוא"ל ______________________________________

(להלן: "נותן השירותים")                                                                                         מצד שני;

 

הואיל    והיד ערכה קול קורא להצטרפות לרשימת מנהלי פרויקטים חינוכיים ו/או תרבותיים אשר יקויימו על ידי היד (להלן: "הפניה");

והואיל ונותן השירותים, בהתאם להצעתו מיום _______ המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, נבחר כספק מסגרת של המזמינה בהתאם לפניה בין יתר ספקי המסגרת שנבחרו (להלן: "ספקי המסגרת");

והואיל   ונותן השירותים מצהיר כי הוא בעל הידע הכישורים, הניסיון והיכולת המתאימים למתן השירותים ולביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה;  

לפיכך הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.      כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.

3.      השירותים

3.1   בהתאם לצורכי המזמינה המזמינה תפנה לספקי המסגרת בהליך תיחור במסגרתו תבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ וקידום פרוייקטים חינוכיים ספציפיים (להלן: "הליך התיחור"/"הפניה הספציפית" או "השירותים").

3.2   למזמינה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לקבוע בכל פניה ספציפית את דרישותיה לגבי היקף השירותים הנדרשים והגדרת התפקיד של נותן השירותים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת פניה ספציפית היד תהא רשאית לקבוע (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי) תנאי סף ספציפיים המותאמים לפרויקט שבנדון. במסגרת פניה ספציפית היד תהא רשאית לקבוע כי יתנהל מו"מ עם מי מציעי המסגרת אשר ישתתפו בפניה, וכן תהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים מספק מסגרת מסוים או מכל ספקי המסגרת אשר ישתתפו בפניה הספציפית.

3.3   נותן השירותים מאשר כי יגיש הצעתו אך ורק לפניות ספציפיות אשר יש לו די זמן פנוי על מנת לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י דרישותיהן.

3.4   מציע שלא יגיש הצעת מחיר לא ישתתף בהליך התיחור שבנדון.

3.5   היד תבחר בכל פניה ספציפית במציע שהצעתו הינה הזולה ביותר.

3.6   ככלל, במסגרת הפניות הספציפיות יידרשו הספקים הנבחרים למלא תפקיד הכולל ניהול פרויקטים שונים בתחום החינוך ו/או התרבות; עבודה מול מוסדות חינוך, רשויות, משרדי ממשלה וכד'; ניהול תקציב בהיקף שיכול להגיע עד מיליוני ₪ בשנה; ניהול מו'מ מול גורמים מקצועיים; השתתפות כגורם מקצועי במכרזים; עמידה בלוחות זמנים; ניהול צוות; קיום יחסי אנוש טובים. היד תהא רשאית לשנות לגבי כל פניה ספציפית את דרישות התפקיד.

3.7   ככל שהצעתו של הספק תזכה בהליכי התיחור השונים שתערוך היד, הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה, לספק את מלוא השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות הפניות הספציפיות השונות.

3.8   הספק מתחייב לספק את השירותים באחריות, במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בזריזות ובקצב הנדרש על ידי המזמינה, והכל לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.

3.9   נותן השירותים מצהיר כי היא מכיר היטב את תחום החינוך והתרבות ואת הבסיס הערכי, האידיאולוגי, הלימודי והמקצועי שבבסיס פעילות היד.

3.10  הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות עובדיו.

3.11  מובהר בזאת, כי נציג המזמינה יהיה רשאי, בין השאר, לתת לספק הוראות, הנחיות הסכמות ואישורים מטעם המזמינה.

3.12  נותן השירותים מתחייב ליתן דיווחים שוטפים למזמינה, ביחס לביצוע השירותים, באופן שייקבע ע"י המזמינה ועל פי דרישתה.

3.13  נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית או אחרת, העלולה להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידו.

3.14  נציג המזמינה לעניין הסכם זה הינו ה"ה ________ (לעיל ולהלן: "נציג המזמינה"). נותן השירותים יפעל על פי הנחיות נציג המזמינה לשביעות רצון המזמינה בביצוע ומתן השירותים לפי הסכם זה.

3.15  נותן השירותים מתחייב שה"ה __________ נושא ת.ז. שמספרה ________ ישמש כאיש קשר מול היד מטעם נותן השירותים וכגורם שירכז השירותים ליד מטעם נותן השירותים (להלן: "איש הקשר"). נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי החלפת איש הקשר תהא כפופה לאישור היד.

 

 

 

2       

3       

2       

4.      תקופת ההתקשרות

4.1   ההתקשרות בין הצדדים עפ"י הסכם זה תהא לתקופה של ________ החל ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

4.2   ליד תהיה אפשרות להאריך את ההתקשרות עם נותן השירותים בהתאם לשיקול דעתה.

4.3   למרות האמור לעיל המזמינה תהא רשאית להודיע על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 ימים בכתב ומראש לנותן השירותים. הובא ההסכם לידי סיום כאמור לעיל תשלם המזמינה לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע בפועל עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה בגין הפסקת ההתקשרות.

5.      התמורה

5.1   בתמורה לביצוע בפועל של השירותים המפורטים בפניה ספציפית נותן השירותים יהיה זכאי לקבל תמורה חודשית סופית ומוחלטת כמפורט בהצעתו לפניה הספציפית בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").

5.2   התמורה תשולם בהעברה בנקאית בתנאי תשלום של שוטף + 45 לאחר המצאת חשבון לידי המזמינה. התמורה תועבר לחשבון: בנק ____ (_____) | סניף _____ (_____) | חשבון ______. חשבונית מס תוגש למזמינה עם קבלת התשלום.

5.3   התמורה הנ"ל מהווה תמורה מלאה בגין כל שירותי נותן השירותים על פי הסכם זה וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים עפ"י הפניה הספציפית, ללא יוצא מן הכלל, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, עמלות או תוספת אחרת.

5.4   כל תשלום לנותן השירותים יועבר בכפוף להמצאת דו"חות כנדרש ע"י נציג המזמינה הכולל סיכום הפעולות אשר בוצעו ע"י נותן השירותים ובכפוף לאישור נציג המזמינה על ביצוע השירותים בפועל.

5.5   מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים תנכה המזמינה כל סכום הנדרש לניכוי על פי כל דין, לרבות מס הכנסה על פי תיאום מס כפי שימציא לה נותן השירותים, או בהתאם לתקנה הרלוונטית.

5.6   נותן השירותים ימציא למזמינה אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976, מופק על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור חלופי על כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים.

6.      אחריות

6.1   נותן השירותים יהיה אחראי עפ"י דין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אבדן אשר ייגרם עקב מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו בקשר עם ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת.

6.2   היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור בסעיף 7.1 לעיל, יהיה על נותן השירותים לשפות את המזמינה בכל תשלום כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד שהמזמינה לא תשלם סכום כלשהו אלא אם ניתנה לנותן השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את הדרישה או התביעה.

7.      ביטוח

7.1   מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב נותן השירותים לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אחריות מקצועית ובכל ביטוח אחר שיידרש כנגד הסיכונים הכרוכים במתן השירותים נשוא הסכם זה, ויחזיק את פוליסות הביטוח בתוקף בחברת ביטוח המורשית כחוק בישראל עד לגמר תקופת הסכם זה ו/או כל עוד הסיכונים לעיל קיימים, לפי המאוחר מבניהם.

8.      ביטול ההסכם

8.1   על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, המזמינה רשאית לבטל הסכם זה, עם או בלי ליתן הודעה מוקדמת, במקרה שבו הפר נותן השירותים את ההסכם בהפרה יסודית, ובכלל זאת הפרה שלא תוקנה בתוך 7 ימים מיום שניתנה לנותן השירותים הודעה על ההפרה ע"י נציג המזמינה, ו/או במקרה של מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד נותן השירותים.

8.2   בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף 9.1 לעיל, המזמינה תהא זכאית לכל התרופות, להן היא זכאית לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם נותן השירותים באופן מיידי ולמסור את המשך השירותים לכל גוף אחר, ונותן השירותים יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה כזאת, ויהיה חייב למסור למזמינה את כל המסמכים, הפרסומים, המידע, התוכניות וכל חומר אחר שהוכן בקשר ו/או באופן הכרוך במתן השירותים נשוא הסכם זה.

9.      סודיות והימנעות מניגוד עניינים

9.1     מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור בסודיות ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה ו/או מסמך ו/או תוכנה ו/או מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם זה ו/או לשירותים הניתנים על פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר סיום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

9.2     נותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עבור המזמינה לעיסוקים אחרים שיש או יהיו לו וכי ימנע מניגוד עניינים ישיר או עקיף כאמור. נותן השירותים יביא לידיעת המזמינה כל חשש או מידע העשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור.

10.   אי תחולת יחסי עובד-מעסיק

10.1  נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד-מעסיק וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכות אשר זכאי להם עובד שכיר. נותן השירותים ישא על חשבונו ובאחריותה המלאה בשכר עובדיו ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות.

10.2  מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור בס"ק 11.1 לעיל, מכל סיבה שהיא, ייקבע על-ידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין המזמינה לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו התקיימו או מתקיימים יחסי עובד- מעסיק ו/או באם תחוייב המזמינה בחבות כלשהי הנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסים כאמור כי אז ישפה נותן השירותים את המזמינה, מייד עם דרישה, על כל סכום שתחוייב בתשלומו לנותן השירותים והנובע כאמור מקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד-מעסיק. בנוסף תהיה המזמינה רשאית במקרה כאמור בסעיף זה, לערוך עם נותן השירותים התחשבנות רטרואקטיבית בדבר התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה, באופן שלמזמינה לא תהיה עלות נוספת בגין העסקתו מעבר לעלות המקורית על פי הסכם זה.

11.   קניין רוחני

11.1  נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או המסמכים שיגיש למזמינה במסגרת מתן השירותים יהיו יצירה עצמאית ומקורית שלו או מי מטעמו ובכל אופן לא יהוו הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' וכי הוא רשאי להקנות למזמינה את כל הזכויות המוקנות למזמינה כאמור בסעיף שלהלן.

11.2  מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות מקצועיים, מסחריים ואחרים לרבות כל פיתוח, קוד ועיצובים, וכן כל קניין רוחני הקשור עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן השירותים, כתוצאה מביצוע השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של המזמינה ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המזמינה תהיה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתה.

11.3  האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

12.   כללי

12.1  נותן השירותים אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם, לצד ג' כלשהו אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.

12.2  אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם זה והמזמינה רשאית לקבל את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי.

12.3  אי שימוש בזכות כלשהי של צד להסכם זה לא יהווה ויתור של אותו צד על זכותו ולא תמנע מאותו צד מלהשתמש בכל זכויותיו לאחר מכן.  ויתור על זכות יעשה בכתב בלבד.

12.4  מוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.

12.5  הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה קודמת הינה בטלה. כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

               ___________________                                                          _______________

                           המזמינה                                                                               נותן השירותים             

 

 

 

להורדת טפסי המכרז ב- PDF  להורדת טפסי המכרז ב- PDF
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו