קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר תשע"ח - 2019

1/02/2019


מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך תומכים במחקר מתקדם שקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'.


את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למייל efrate@ybz.org.il    
או לשלוח בדואר למכון בן-צבי לידי אפרת אבן עד לתאריך כ"ו בשבט תשע"ט (1 בפברואר 2019).

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

הבקשה תכלול:
1. שם מגיש הבקשה.
2. כותרת המחקר
3. תיאור מפורט של המחקר.
4. שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.
5. אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים לגביו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.
6.  מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, בבקשה לפרט מה תפקידם, ומספר השעות המשוער להעסקתם.
7. קורות חיים של מבצע/י המחקר (כולל רשימת פרסומים במידה ויש)
8. פירוט משוער של עלויות המחקר (צילומים, הדפסות וכו').
9. תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים (יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע).
10. בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

הבהרות
א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת הדוקטור ואינם מיועדים לסייע בפרסומו כספר.
ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן-צבי.
ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון.
ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.
ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.
ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.
ז. במידה והמחקר עושה שימוש באוספים של יד יצחק בן צבי כתשתית למחקר (כתבי יד, תצלומים, קלטות וכד'), לעתים הדבר מותנה בהפקדת חומרי התשתית בספריית המכון לאחר השלמת המחקר.


בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

1. פרטי  התקשרות עם מגיש/י הבקשה:

שם
כתובת
טלפונים
פקס
Email

2. כותרת המחקר
3. יש לצרף בקובץ נפרד תיאור מפורט של המחקר (יש לצרף את תוכנית המחקר: תוכנית זו צריכה לכלול בין השאר תיאור מפורט של נושא המחקר ותרומתו – עד 10 עמודים).
4. שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער:
5. במידה ומדובר בעיבוד טקסט, מאפייני הטקסט (לשון, אורך, טיב, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו):
6. מבצע/י המחקר (נא לצרף בקובץ נפרד קורות חיים לרבות רשימת פרסומים):
7. עוזרי מחקר (במידה ויש) לרבות תפקידם:
8. משך הזמן המשוער להעסקת עוזרי המחקר (בשעות):
9. פירוט העלויות המשוערות:
10. תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים (יש לפרט שם הגוף התומך, תאריך מתן התמיכה ותוקפה, וסכום התמיכה):
11. בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים שטרם מסרו תשובתם:


______  _________________________
תאריך       חתימת מגיש/י הבקשה

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
פרסים ומלגות נוספים
קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת מחקר בתחום יהדות צפון אפריקה, 17/06/2019
שמות הזוכים בפרס יצחק בן-צבי ואיש שלום תשע"ט
נימוקי השופטים להענקת פרס לורך- תשע"ט
סדנת מחקר תשע"ט : היסטוריה חברתית של ארץ ישראל 1882-1948
קול קורא- זכרונות ארץ ישראל- סדנת מחקר
קול קורא לכנס - 70 שנה זה רק תרוץ...
קול קורא - פרסים לספרים חדשים לשנת תשע"ט
תקנון פרסי יד יצחק בן צבי
תקנון פרס ע"ש מרדכי איש שלום
תקנון פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך