קול קורא מס' 7/2018 – להצטרפות לרשימת פייטנים נגנים והודעה על דחיית המועד להגשת הצעות

 

 הודעה בדבר דחיית מועד להגשת ההצעות וקביעת מועד חדש

 

ועדת המכרזים של יד יצחק בן-צבי מבקשת להודיע כי חל שינוי במועד האחרון להגשת הצעות.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 20/11/2018 בשעה 14:00. הנוסח המפורסם באתר הוא הנוסח לאחר התיקון.

ביתר הוראות הקול קורא לא חל שינוי.   

ט' חשוון תשע"ח

18.10.2018

 

 

 

יד יצחק בן-צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן-צבי התשכ"ט - 1969

 

קול קורא מס' 7/2018 – להצטרפות לרשימת פייטנים נגנים

 

 

  1. מהות ההתקשרות: יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 מתכבד לפנות במסגרת פניה פומבית זו להצטרפות לרשימת פייטנים-נגנים (להלן: "הרשימה") עבור שתי תוכניות קיימות העוסקות בהטמעת הפיוטים במערכת החינוך. תוכנית 'בואו לגני' – הטמעת פיוטים לגני ילדים, ותוכנית 'שירים ושורשים' – הטמעת פיוטים לבתי ספר.
  2. הגשת מועמדות: כל יחיד החפץ להצטרף לרשימה כאמור, ימלא את בקשת ההצטרפות המצ"ב כנספח א' לקול הקורא, יצרף אליה את המסמכים הנדרשים וימסור אותה לבדיקת ועדת המכרזים של היד על ידי שליחתם למייל gila@ybz.org.il.
  3. מועד אחרון להגשת מועמדות: 20/11/2018 בשעה 14:00
  4. עיון במסמכי הקול הקורא: ניתן לעיין במסמכי הקול הקורא באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו: www.ybz.org.il/michrazim
  5. הודעות מטעם המזמין בקשר לקול קורא זה, ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

יד יצחק בן צבי 

 תאגיד מכח חוק יד יצחק בן -צבי התשכ"ט - 1969

 

קול קורא 7/2018 עיון במסמכי המכרז  קול קורא 7/2018 עיון במסמכי המכרז
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share