מכרז פומבי 6/2018 - מכרז להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי

לתשומת לבכם הודעה זו כוללת את המכרז המקורי ואת שתי ההודעות בדבר שינוי בתנאי מכרז זה

 

 

כ"ח חשון תשע"ט

6.11.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי 6/2018

 

מכרז להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי

 

הודעה בדבר שינוי  נוסף בתנאי מכרז פומבי 6/2018  

 

 1. יד יצחק בן-צבי, פרסמה ביום ט' חשון תשע"ט, 18.10.2018, מכרז פומבי להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי
 2. ועדת המכרזים של יד יצחק בן-צבי מבקשת להודיע כי בהמשך לשינוי שחל בתנאי הסף הקבוע בסעיף 7.7.6 למכרז יחול שינוי גם בנספח ג'3 למסמכי המכרז כדלהלן:

 

                          א.                בנספח ג' 3 למסמכי המכרז

 

התמורה שקיבל המציע בגין הקמת כל אחד לפחות אחד מהאתרים עמדה על סך של לפחות 80,000  ₪ (לא כולל מע"מ).

 

               

 

4.         הנוסח המפורסם באתר הוא הנוסח לאחר התיקונים.

5.         ביתר הוראות המכרז לא חל שינוי. 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 


 

כ"ג חשון תשע"ט

1.11.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי 6/2018

 

מכרז להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי

 

הודעה בדבר שינוי בתנאי מכרז פומבי 6/2018 וכן בדבר דחיית מועד להגשת ההצעות וקביעת מועדים חדשים

 

 1. יד יצחק בן-צבי, פרסמה ביום ט' חשון תשע"ט, 18.10.2018, מכרז פומבי להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי
 2. ועדת המכרזים של יד יצחק בן-צבי מבקשת להודיע כי חל שינוי בתנאי הסף הקבוע בסעיף 7.7.6 למכרז ולהבהיר את תנאי הסף הקבוע בסעיף 7.9.2, כדלהלן:

 

                          א.                סעיף 7.7.6 למסמכי המכרז

 

התמורה שקיבל המציע בגין הקמת כל אחד לפחות אחד מהאתרים עמדה על סך של לפחות 80,000  ₪ (לא כולל מע"מ).

 

                          ב.                 סעיף 7.9.2 למסמכי המכרז

 

על המציע להוכיח זמינות ומצבת כח אדם המתאימה לביצוע הפרויקטים בלוחות הזמנים הנדרשים - כולל אנשי תכנות ופיתוח, גרפיקאים, מפיקים דיגיטליים ומנהל פרויקט. המציע יפרט בהצעתו את הצעדים שהוא מתכוון לנקוט כדי לעמוד בלו"ז המפורט במסמך זה ויצרף להצעתו קורות חיים של איש עיצוב, איש פיתוח ומנהל פרויקט, ויתחייב שהנ"ל יהיו העובדים מטעמו (קרי, עובדיו הישירים או של קבלן משנה שלו) אשר יעבדו על הפרויקט ככל שהצעת המציע תבחר (מובהר כי החלפת העובדים הנ"ל תהא בכפוף לאישור המזמינה).

3.         לאור התיקונים שלעיל, ועדת המכרזים מבקשת להודיע על קביעת מועדים חדשים לרבות על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, כדלהלן:

 

פעילות

תאריך ושעה

כנס מציעים שני 

בנוסף לכנס המציעים הראשון אשר התקיים בתאריך 31.10.20188, יתקיים כנס מציעים שני בתאריך 8.11.2018 בשעה 10:00 בחדר הישיבות של לשכת ההנהלה של יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14 ירושלים.

מציעים אשר השתתפו בכנס המציעים הראשון אינם נדרשים להגיע לכנס המציעים השני.

יובהר כי השתתפות באחד מן הכנסים הינה תנאי סף להגשת ההצעות במכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד יום 12.11.2018 בשעה 12:00 באמצעות משלוח מייל לגב' גילה שהרבני באמצעות דוא"ל gila@ybz.org.il

יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר.

מועד אחרון להגשת הצעות

עד ליום 21.11.2018 בשעה 14:00 בתיבת המכרזים המוצבת במשרדי הגזברות של יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14 ירושלים.

 

 

4.         הנוסח המפורסם באתר הוא הנוסח לאחר התיקונים.

5.         ביתר הוראות המכרז לא חל שינוי. 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  


 

ט' חשוון תשע"ח

18.10.2018

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

 

מכרז פומבי 6/2018

 

מכרז להגשת הצעות להקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט עבור יד בן-צבי

 

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות להקמה, פיתוח, עיצוב, אחסון ותחזוקה שוטפת של שני אתרי אינטרנט עבור יד יצחק בן-צבי (להלן גם " המזמין ")   - אתר יד יצחק בן-צבי ואתר עבור תכנית 'שיר של יום'.
 2. תקופת ההתקשרות: העברת האתרים לאחריות המזמין ואישור נציג המזמין בדבר השלמת השירותים יהיו בתוך 6 חודשים ותקופת האחריות תהא בת 12 חודשים והכל כמפורט במסמכי הפניה למכרז, נספחי השירותים ובהסכם המצורפים למכרז.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

3.1    תנאי סף כלליים

 

המציע הינו (לחילופין):

3.1.1           תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

או         

3.1.2           עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.

3.1.3           המציע יצרף להצעתו את מסמך "אישור המציע" בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג'1 למסמכי המכרז.

3.1.4           המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו-1976, בנוגע לתשלומים לעובדים והעסקת עובדים זרים כדין.

3.1.5           להוכחת האמור לעיל המציע יצרף להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - אישור ניכוי מס במקור, אישור על ניהול פנקס חשבונות וכן התצהיר המצ"ב כנספח ג'2 למסמכי המכרז.

3.1.6           המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנדרש בסעיף 8 למכרז, בנוסח המצורף כנספח ג'4 למסמכי המכרז.

3.1.7           המציע השתתף בכנס המציעים.

3.1.8           על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם ע"י המזמין, כאשר הוא חתום על ידו.

3.2    תנאי סף מקצועיים

3.2.1             במהלך שלוש השנים האחרונות המציע השלים פיתוח עיצוב והעלאה לשימוש ברשת האינטרנט של לפחות שלושה אתרי אינטרנט (האתרים נפתחו למשתמשים ברשת האינטרנט בסביבת ייצור) העומדים בקריטריונים הבאים (במצטבר):

3.2.1.1     כל האתרים מבוססי מערכת ניהול תוכן קוד פתוח המוצעת על ידו כמפורט בסעיף 3.10 לנספח ב'1

3.2.1.2     כל האתרים הינם רספונסיביים.

3.2.1.3     כל האתרים עומדים בדרישות נגישות ו/או הותאמו לעמידה בדרישות נגישות ברמה AA .

3.2.1.4     בכל האתרים, המציע, בעצמו או באמצעות קבלן המשנה מטעמו, אפיין את מסכי ממשק משתמש, עיצב אותם והקים את שכבת תצוגה.

3.2.1.5     לפחות אחד מהאתרים כולל קטלוג והתממשקות למערכת סליקה.

3.2.1.6     התמורה שקיבל המציע בגין הקמת לפחות אחד מהאתרים עמדה על סך של לפחות 80,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

 

3.2.2           למציע יש צוות פיתוח הכולל לפחות שלושה מפתחים, בעלי ניסיון, כדלהלן:

3.2.2.1     כל אחד מהם בעל ניסיון בהקמת אתרים עם מערכת ניהול תוכן המוצעת על ידי המציע, כולל פיתוח שכבת תצוגה נייטיב .

3.2.2.2     לפחות שניים מהם בעלי ניסיון בפיתוח ממשקים למערכות צד ג' ( API ).

 

3.3    על המציע לצרף להצעתו מצגת ובה יוצע פתרון אשר יכלול (להלן: "מצגת הפתרון המוצע"):

3.3.1           הצעה, המתארת את הפתרון המוצע על ידו לאתר, מתודולוגיית העבודה, מתודת פיתוח אתרים מוצעת – Headless/Decoupled , ואת פרופיל המציע, לרבות מספר העובדים, מוקדי שירות ותמיכה ובכלל זה שעות פעילות מרכזי התמיכה ופרטים אחרים אודות אופן מתן השירות. בנוסף, על המצגת לכלול את תוכנית עבודה לביצוע השירותים בהתאם למפורט בפרק ב' למסמכי המכרז תוך מתן התייחסות לאבני דרך לביצוע וכן לוחות זמנים (לרבות לעניין אפשרות קיצור לוח הזמנים של הקמת ופיתוח האתר).

3.3.2           על המציע להוכיח זמינות ומצבת כח אדם המתאימה לביצוע הפרויקטים בלוחות הזמנים הנדרשים - כולל אנשי תכנות ופיתוח, גרפיקאים, מפיקים דיגיטליים ומנהל פרויקט. המציע יפרט בהצעתו את הצעדים שהוא מתכוון לנקוט כדי לעמוד בלו"ז המפורט במסמך זה ויצרף להצעתו קורות חיים של איש עיצוב, איש פיתוח ומנהל פרויקט, ויתחייב שהנ"ל יהיו העובדים מטעמו (קרי, עובדיו הישירים או של קבלן משנה שלו) אשר יעבדו על הפרויקט ככל שהצעת המציע תבחר (מובהר כי החלפת העובדים הנ"ל תהא בכפוף לאישור המזמינה).

3.3.3           אם המזמין יזמין המציעים לראיון, המציעים יתבקשו להציג מצגת הפתרון המוצע.

3.3.4           מובהר כי התרשמות המזמין מהנ"ל תהווה חלק מציון האיכות כפי שמצוין בסעיף 11 שלהלן.

 

 1. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המזמין ברחוב אבן גבירול 14, ירושלים בהתאם להוראות המכרז.
 2. המועד אחרון להגשת הצעות: 21.11.2018 עד השעה 14:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו .
 3. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של היד שכתובתו: www.ybz.org.il/michrazim
 4. הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

יד יצחק בן צבי

תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

מכרז פומבי מתוקן 6/2018 מסמכי המכרז  מכרז פומבי מתוקן 6/2018 מסמכי המכרז
נספחי ביטוח - נספחים ב'1 וב'2 להסכם המצורף למכרז  נספחי ביטוח - נספחים ב'1 וב'2 להסכם המצורף למכרז
פרוטוקול שני כנסי מציעים ותשובות לפניות ושאלות הבהרה  פרוטוקול שני כנסי מציעים ותשובות לפניות ושאלות הבהרה
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share