מכרז פומבי 5/2018 - הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול לוגיסטי עבור פרויקט "בשביל המקורות" – מסעות תנ"ך למערכת החינוך

 

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969 ("היד")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות למתן שירותי ניהול ותפעול לוגיסטי עבור פרויקט "בשביל המקורות" – מסעות תנ"ך למערכת החינוך

 

 

  1. מהות ההתקשרות: היד ומשרד החינוך מעוניינים בקידום לימוד מקצוע התנ"ך בצורה חוויתית ומעמיקה, ולצורך כך היד פיתחה תכנית 'בשביל המקורות' - מסעות תנ"ך למערכת החינוך אשר מנוהלת על ידי היד (להלן: "הפרויקט"). במסגרת הפרויקט המציע הזוכה יספק שירותים לוגיסטיים ותפעוליים עבור מסעות המיועדים לתלמידי כיתות ט' בבתי הספר הממלכתיים במקומות בהם התרחשו האירועים המסופרים בתנ"ך, ויחוו פעילויות והפעלות שונות. בשלב הראשון הפרויקט יתקיים אך ורק באיזור הצפון במסעות בני 3 ימים, וקיימת אפשרות להרחבת הפרויקט לאיזור דרום הארץ וכן הוספת מסלולים חד יומיים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  2. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

א.      המציע הינו (לחילופין):

1.          תאגיד או שותפות או עמותה הרשומים כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות, תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין וכן מסמך אישור המציע בנוסח הרצ"ב להזמנה זו חתום ע"י המציע ומאושר כדין ע"י רו"ח/עו"ד.

או

2.          עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.

מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

ב.      על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.

להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי ההזמנה.

ג.        ניסיון בליווי לוגיסטי וניהול מלא של טיולים ו/או סיורים (הכוללים לינה ואוכל) הדומים לשירותים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו ובהיקף של לפחות 1,000 משתתפים בשנה, לפחות באחת מהשנתיים האחרונות (2016 / 2017).

להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו פרטים לאימות האמור לעיל על גבי התצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי ההזמנה חתום ומאושר כדין.

ד.      על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי לפחות באחת מהשנים 2016 או 2017 הינו 1,500,000 מליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות מביצוע שרותי תפעול ולוגיסטיקה של טיולים ו/או סיורים.

להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח חתום בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.

ה.      המציע השתתף במפגש המציעים שפרטיו בסעיף 4 להזמנה למכרז.

ו.        על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו למפגש המציעים ו/או לשאלות הבהרה (ככל שיפורסמו) כאשר הם חתומים על ידו.

  1. תקופת ההתקשרות והיקפה: המסעות בפרויקט יחלו בחודש אוקטובר 2018 וימשכו עד לחודש יוני 2019. היד רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות פעמיים בהיקפים משתנים, כל פעם ל-12 חודשים.
  2. מפגש מציעים – חובה: יש להגיע למפגש המציעים אשר יתקיים במשרדי יד יצחק בן צבי, רחוב אבן גבירול 14, בניין ההנהלה קומה 1, ביום 23/08/2018, בשעה 12:00.
  3. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה וחתומה, ללא סימני זיהוי ובהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 7 להזמנה, ולהכניסה לתיבת המכרזים הנמצאת בגזברות משרדי יד יצחק בן צבי, רחוב אבן גבירול 14, בניין ההנהלה קומה 1.
  4. המועד אחרון להגשת הצעות: 02/09/2018 עד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

 

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969  

 

מכרז פומבי 5/2018 - מסמכי המכרז  מכרז פומבי 5/2018 - מסמכי המכרז
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share