מכרז פומבי (מס' 04/11)

יד יצחק בן צבי

  1. יד יצחק בן צבי מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי (מס' 04/11) להגשת הצעות להקמה ותפעול של אתר אינטרנט למיזם "ישראל נגלית לעין". הגשת הצעות המציעים תיעשה בהתאם ועל פי ההוראות שבחוברת המכרז.
  2. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות להקמה ותפעול של אתר אינטרנט למיזם "ישראל נגלית לעין", עם שלב אופציונאלי של ניהול משא ומתן כספי.
  3. תקופת ההתקשרות: הקמה בתוך שלושה חודשים ממועד החתימה על החוזה, אחסון ואחריות למשך שנה ותחזוקה אופציונלית למשך 5 שנים.
  4. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי יד יצחק בן צבי בין התאריכים 20.11.2011 עד 8.12.2011, ימים: א'-ה',  בשעות: 9:00-15:00, בכתובת: רח' אברבאנל 12 טל': 02-5398820 בתמורה לסך של 500 ש"ח.
  5. תנאי סף להגשת הצעות:

א.      תשלום דמי ההשתתפות במכרז.

ב.      המציע הוא עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בשנתיים האחרונות (2009 ו-2010) לפחות.

ג.        המציע בעל ניסיון קודם של שלוש שנים לפחות בהקמת אתרים אינטרנטיים.

ד.      המציע הקים אתרים אינטרנטיים ל-50 לקוחות לפחות, ובהם מוסדות ציבור.

ה.      המציע ביצע לפחות 2 פרוייקטים של אתרים אינטרנטיים שבהם פיתח רכיבים הרלוונטים לניהול מאגר תמונות המונגש במלואו למנועי חיפוש.

ו.        למציע ניסיון בעבודה עם מאגרי מידע חיצוניים ויכולת התממשקות למערכות ארכיון.

ז.       המציע הוא בעל סטודיו לעיצוב בניהולו והוא מבצע את שירותי העיצוב בעצמו ולא באמצעות סטודיו חיצוני.

ח.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 20,000 ש"ח.

ט.      על המציע לצרף להצעתו מסמך המתאר את פרופיל המציע.

י.        על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

יא.   על המציע לצרף "אישור המציע" בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות 15.12.2011 בשעה 12:00. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין ברח' אברבאנל 12 ירושלים.

 

  1. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר האינטרנט של יד בן-צבי בכתובת www.ybz.org.il   בסעיף 'מכרזים'  המופיע ב'אודות'

 

  1. יד יצחק בן צבי יהא רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

לעיון במסמכי המכרז:
הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share