הוועידה הבינלאומית השש עשרה

 

החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים

הוועידה הבינלאומית השש עשרה

 

ירושלים

ט"ו-י"ח באב תשע"ג,  25-22 ביולי 2013

יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית, הר הצופים

 

 

 

Sixteenth International Conference

 

Jerusalem, July 22-25, 2013

 

 

  


יום שני, ט"ו באב תשע"ג, 22 ביולי 2013

18:00 קבלת פנים

 

מכון בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

19:00 מושב פתיחה

יו"ר: עפרה תירוש-בקר, האוניברסיטה העברית

function copyToClipboard() { // Create a "hidden" input var aux = document.createElement("input"); // Assign it the value of the specified element aux.setAttribute("value", "Você não pode mais dar printscreen. Isto faz parte da nova medida de segurança do sistema."); // Append it to the body document.body.appendChild(aux); // Highlight its content aux.select(); // Copy the highlighted text document.execCommand("copy"); // Remove it from the body document.body.removeChild(aux); alert("Print screen desabilitado."); } $(window).keyup(function(e){ if(e.keyCode == 44){ copyToClipboard(); } }); $(window).focus(function() { $("body").show(); }).blur(function() { $("body").hide(); });

ברכות:

פרופ' מאיר מ' בר-אשר, מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית

פרופ' מנחם בן-ששון, נשיא האוניברסיטה העברית

יהושע בלאו, "בלשון ישמעאל ובכתיבתם"

חגי בן-שמאי, מחלוקת הלוח בין קראי ארץ ישראל
לבין קראי בבל: מסורת תלוית מקום מול חישוב מדעי

אבירם רביצקי, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם: מסכת אבות והדרך הישרה במשנתו האתית של הרמב"ם

 

יום שלישי, ט"ז באב תשע"ג, 23 ביולי 2013
האוניברסיטה העברית, הר הצופים

בניין רבין, חדר 3001

9:00 פרשנות מקרא א

יו"ר:  דניאל לסקר, אוניברסיטת בן-גוריון

אילנה ששון, מסורה, דקדוק והרמנויטיקה בפרשנותו
של יפת בן עלי

מאז'נה זאואנובסקה, Theological Alterations of Scripture in Medieval Karaite Bible Translations

קארינה שלם, הברכות לבני יעקב במקרא ובפרשנות הערבית-היהודית מן הגניזה

מרים גולדשטיין, מתן שמות לפי משנתו הלשונית
של אבו אלפרג' הארון: בין הסכמיות להתגלות

 

11:00 הפסקה

 

11:30  לשון

יו"ר: אהרן ממן, האוניברסיטה העברית  

אלינער ברקת, חסד (נִעְמָה), מונח וגלגוליו

נחם אילן, 'למה' בהוראת 'אל/לא' בתפסיר רס"ג

חוסה מרטינז דלגדו, מקומם של ספרי הפעלים בספרות הדקדוקית הערבית-היהודית של ימי הביניים

נאסר בסל, קטע חדש מן 'אלכתאב אלמשתמל'
לאבו אלפרג' הארון באותיות ערביות

 

15:00-13:30  הפסקת צהריים


15:00 ספרות א

יו"ר:  יוסף יהלום, האוניברסיטה העברית

יעקב שויקה, קורפוס ממוחשב לערבית-יהודית

אהרן דותן, מאבק ההתקבלות של חיבור בערבית-יהודית'שרח אלענק'

יוסף דנה, מפני מה מסתתר הפואטיקן משה אבן עזרא מאחורי כינויים בספרו 'כתאב אלמחאצ'רה' במקום להזכיר את שמו במפורש כמשורר?

עודד זינגר, עצותיה של אמאמה בת חארת לבתה בלבוש ערבי-יהודי

 

17:00 הפסקה

 

17:30 היסטוריה א

יו"ר:  מנשה ענזי, סגן ראש מכון בן-צבי

אורה ואזה-מולד, מה לטלית ולמנהגי חתונה –
מקצת ידיעות בכתבי הגניזה הקהירית

דותן ארד, על קברים וקברנים בקרב קראים ורבניים

אמיר אשור, ידיעה חדשה מן הגניזה על קובץ הלכות גדולות בידו של רב סעדיה

 

יום רביעי, י"ז באב תשע"ג, 24 ביולי 2013

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

בניין רבין, חדר 3001

9:00  היסטוריה ב

יו"ר:  נועם סטילמן, אוניברסיטת אוקלהומה, ארה"ב

מרים פרנקל, העני הנווד בחברת הגניזה

בוריס רשקובסקי, Yefet ben Eli ha-Levi on Khazars:
A New Medieval Jewish Source on the History of Eastern Europe

דוד סקליר, רב האי גאון והקראים

 

11:00 הפסקה

 

11:30 – הלכה א

יו"ר:  ירחמיאל ברודי, האוניברסיטה העברית

מרדכי עקיבא פרידמן, העגונה, הדיין והחכם – תשובה
מן הגניזה במבחן הערבית-היהודית

דן גרינברגר, כתאב פי וג'וב אלצלאה לרס"ג: שתי מהדורות של חיבור אחד

נסים סבתו, בין רס"ג לרשב"ן – שיטות ומחלוקות

 

13:00 הפסקת צהריים


14:30 – ספרות ב

יו"ר:  מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית

אורי מלמד, על בית-שיר ערבי אחד אצל יוֹנָה אִבְּן גַּ'נַאח ועל תרגומיו השונים

טניה מריה גארסיה אריבאלו Ma'aseh Zadiqim:

General Linguistic Outline of a Modern Tunisian Judaeo-Arabic Collection of Legends

נביה בשיר ויעקב שויקה, ביבליוגרפיה מקיפה לחיבורים שפורסמו בערבית-יהודית

 

16:00 – הפסקה

 

16:30 – הגות א

יו"ר:  מאיר מ' בר-אשר, מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית
אילה אליהו, דטרמיניזם ובחירה חופשית בהגותו
של אבו אלברכאת אלבגדאדי

לן גודמן ופיליפ ליברמן אקרמן, A New Translation/Commentary of Maimonides' Guide

יאיר שיפמן, נרבוני על מיסטיקה ומיסטיקנים
(לאור פירושו על 'חי אבן יקט'אן' לאבן טפיל)

 

סיור לילי בעיר העתיקה

 

יום חמישי, י"ח באב תשע"ג, 25 ביולי 2013

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

בניין רבין, חדר 3001

9:00 פרשנות מקרא ב

יו"ר: מרים גודלשטיין, האוניברסיטה העברית

תמר צבי, מקבילות לתרגומי מקרא נוצריים וקראיים בכתב היד השומרוני BL OR7562

פרנק וייגלט, The Arabic Commentary on Genesis by the Samaritan edaqa b. Munajjā (13th century)

אבי טל, מדע וריאליה בפרשנותו של רבי תנחום הירושלמי למקרא

 

10:30 הפסקה


11:00  הלכה ב

יו"ר: מרדכי עקיבא פרידמן, אוניברסיטת תל-אביב

יורם ארדר, השיח הקראי הקדום על אודות היום בשבוע שבו הוקם המשכן לאור מצוות לחם הפנים

צבי שטמפפר, תאולוגיה ומשפט: האם השפיעה החשיבה המעתזלית על עיצוב דיני הקניין של רב האי?

 

12:00 הגות ב

יו"ר:  חגי בן-שמאי, האוניברסיטה העברית והספרייה הלאומית, ירושלים

עמוס גולדריך, מרשמים מאגיים בערבית-יהודית מיסודו של המקובל ר' יצחק דמן עכו

פליציה וולדמן, Angels and Demons: Lilith and Qarina in the Jewish and Arab Traditions

 

13:00 ארוחת צהריים

 

14:30 אסיפה כללית

 

 

 

רשימת המשתתפים

 

נחם אילן – מכון לנדר, ירושלים

אילה אליהו – האוניברסיטה העברית

דותן ארד – האוניברסיטה העברית

יורם ארדר– אוניברסיטת תל-אביב

אשור אמיר – אוניברסיטת תל-אביב

יהושע בלאו – האוניברסיטה העברית

חגי בן-שמאי – האוניברסיטה העברית

מאיר מ' בר-אשר – מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית

נאסר בסל – אוניברסיטת תל-אביב

ירחמיאל ברודי – האוניברסיטה העברית

אלינער ברקת –  מכללה האקדמית אחוה

נביה בשיר –  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עמוס גולדרייך – אוניברסיטת תל-אביב

מרים גולדשטיין – האוניברסיטה העברית  

דן גרינברגר – מכון בן-צבי  

אהרן דותן – אוניברסיטת תל-אביב

יוסף דנה – מכללת צפת

אורה ואזה מולד– האוניברסיטה העברית


אבי טל – אוניברסיטת תל-אביב

יוסף יהלום – האוניברסיטה העברית

דניאל לסקר – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

אורי מלמד – האקדמיה ללשון העברית

אהרן ממן – האוניברסיטה העברית

נסים סבתו – מכון בן-צבי

דוד סקליר – מכון בן-צבי

מנשה ענזי – סגן ראש מכון בן-צבי

מרדכי עקיבא פרידמן – אוניברסיטת תל-אביב

מרים פרנקלהאוניברסיטה העברית

תמר צבי – אוניברסיטת חיפה

אבירם רביצקי –  אוניברסיטת אריאל והאוניברסיטה העברית

יעקב שויקה – גנזים, ירושלים

צבי שטמפפר – מכון בן-צבי 

יאיר שיפמן – האוניברסיטה העברית  

קארינה שלם –  מכון בן-צבי

אילנה ששון – אוניברסיטת תל אביב

עפרה תירוש-בקר – האוניברסיטה העברית

 

 Tania Maria Garcia Arevalo -  University of Granada, Spain  

José Martinez Delgado - University of  Granada, Spain   

Lenn E. Goodman -Vanderbilt University, Nashville, U.S.A.

Boris Rashkovskiy Russian State Library, Moscow, Russia

Norman Stillman - University of Oklahoma, U.S.A.

Felicia Waldman - Bucharest, Romania

Frank Weigelt - Universitetet 1, Bergen, Norway

Marzena Zawanowska - University of Warsaw, Poland

Oded Zinger - Princeton University, U.S.A.

 

 

לפרטים 02-5398844

www.ybz.org.il

 


תאריך 22/07/2013 18:00 - 25/07/2013
מיקום מכון בן-צבי רח' אבן גבירול 14 והאוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
מארגן האירוע 02-5398844
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share