ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה לפרויקט התיעוד

 

 עברית  Hebrew        לועזית Multi Lingua

 

עברית Hebrew

 

1. מ' אביטבול, "הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה", פעמים, 2, תשל"ט, עמ' 91-65.

2. _____, "בהמתנה לשלטון וישי; צרפתים ויהודים בצפון-אפריקה ערב מלחמת העולם השנייה", יד ושם, כרך י"ד, תשמ"ב, עמ' 130-107.

3. _____, "יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה", משואה, כרך י"א, תשמ"ג, עמ' 165-160.

4. _____, "צפון-אפריקה והצלת פליטי מלחמת העולם השנייה; כשלון תכנית פדאלה", עיונים ביהדות זמננו מוגשים למשה דיוויס, ירושלים תשמ"ד, עמ' 124-115.

5. _____, יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ירושלים תשמ"ו.

6. _____, "יהודי אלג'יריה תוניסיה ומרוקו 1943-1940", פעמים, 28, תשמ"ו, עמ' 106-79.

7. _____, מכרמיה לפטן, אנטישמיות באלג'יריה הקולוניאלית (1870 -1940), ירושלים תשנ"ד.

8. ח' אברהמי, "ראשיתה של תנועת הנוער החלוצית בצפון אפריקה (1948-1943)", שורשים במזרח, (עורך: י' אברהמי), כרך ב, יד טבנקין תשמ"ו, עמ' 240-191.

9. י' אברהמי, "קהילות יהודי תוניסיה בימי הכיבוש הגרמני; ענייני כספים", פעמים, 28, תשמ"ו, עמ' 125-107.

10. _____, "יהודי תוניסיה תחת שלטון וישי והכיבוש הגרמני אוקטובר 1940- מאי 1943; יחס הממשל והסביבה", שורשים במזרח, ב', 1989, עמ' 440-403.

11. _____, "דרכי אמנסיפציה; גדוד הקק"ל, חוג סטודנטים ציוניים סוציאליסטים בתוניס בשנים 1942-1937", מקדם ומים, ג', תש"ן, עמ' 186-171.

12. _____, "יהודי תוניס למן השחרור מהכיבוש הגרמני עד ביטול הקהילה", שורשים במזרח, ג', 1991, עמ' 295-273.

13. ע' אברמסקי-בליי, "השפעת מלחמת העולם השנייה על יחסי יהודים ערבים בלוב ובתוניסיה", שורשים במזרח, ג', 1991, עמ' 272-233.

14. _____, קהילות ספרד והמזרח במלחמת העולם השנייה ובתקופת השואה, ירושלים תשנ"ב.

15. _____, "תגובת יהודי לוב לגזרות מלחמת העולם השנייה", הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 11, ב, 2, תשנ"ד, עמ' 280-273.

16. _____, "הנצחת קהילות ישראל בלוב ובתוניסיה", שורשים במזרח, ד, 1998,  עמ' 156-182.

17. _____, "קהילת בנגזי תחת שלטון הפשיזם האיטלקי", בשביל הזיכרון, 25, תשנ"ח, עמ' 17-12.

18. _____, "הציונות בטריפולי ובנגזי תחת השלטון האיטלקי", שורשים במזרח, ה, תשס"ג, עמ' 209-192.

19. א"ק אואט, "גזירות החינוך נגד היהודים באלג'יריה (1940- 1943)", שורשים במזרח, א', תשמ"ו, עמ' 144-121.

20. ד' אלדר, "תגובת היהודים בארצות המזרח על המדיניות האנטישמית בגרמניה", פעמים, 5, תש"ם, עמ' 76-55.

21. מ' אנסקי, היהודים באלג'יריה, ירושלים תשכ"ג.

22. א' ארן, "רדיפת יהודי לוב (כפי שהיא משתקפת בדיווחי הקונסוליה הגרמנית בטריפולי)", ילקוט מורשת, שנה ל"ג, תשמ"ב, עמ' 156-153.

23. י' ארנון, "תנועת "החלוץ" בטריפולי וקשריה עם הקיבוץ הדתי, 1948-1944", פעמים, 44, תש"ן, עמ' 157-132.

24. נ' בוגנר, אי הגירוש; מחנות המעפילים בקפריסין 1948-1946, תל אביב תשנ"ב [מעפילי צפון אפריקה: עמ' 266-261].

25. א' בן-חיים, "ההעפלה מצפון אפריקה- שלוש האוניות, 1947", שורשים במזרח, (עורך: י' אברהמי), כרך ב, יד טבנקין תשמ"ו, עמ' 320-241.

26. א' בר-חן, "גורל יהודי תוניסיה תחת הכיבוש הנאצי והאפשרות לראייה מחודשת של השואה", זמנים, 67, 1999, עמ' 46-34.

27. ש' ברד, לתולדות התנועה הציונית בתוניסיה, יד טבנקין, אפעל תש"ם.

א' ברנע, מטריפולי לאוושוויץ; יהודי צפון-אפריקה בתקופת השואה, ירושלים תשמ"ד.

28. _____, היהודים דוברי הספאניולית ויהודי ארצות האיסלם בתקופת השואה, ירושלים 1986.

29. _____, 'גם הוא היה שם [במחנות ריכוז באירופה]', במחנה, 29 באפריל 1986, עמ' 33.

30. _____, גורל אחד, תל אביב תשמ"ו.

31. י' גאר, ביבליאגראפיע פון ארטיקלען וועגן חורבן און גבורה אין יידישער פעריאדיקע, חלק ב, ניו יארק תשכ"ט [צפון אפריקה: עמ' 78-77, 90, 102].

32. י' גויטע, "היהודים בקירינאיקה, בנגזי", ספר יהדות לוב, תל אביב תש"כ, עמ' 30-26.

33. _____, "בגלות סידי עזאז ובוקבוק", ספר יהדות לוב, תל אביב תש"כ, עמ' 201-200.

34. _____, "שלושה הרוגי מלכות", ספר יהדות לוב, תל אביב תש"כ, עמ' 202.

35. י' גלבר, תולדות ההתנדבות: נושאי הדגל, שליחותם של המתנדבים לעם היהודי, כרך ג, ירושלים תשמ"ג. עמ' 131-95.

36. י' גרשון, "העזרה לפליטים יהודים במרוקו במלחמת העולם השנייה", שורשים במזרח, ספר ב', 1989, עמ' 314-277.

37. ר' דה פליצה, יהודים בארץ ערבית- יהודי לוב בין קולוניאליזם, לאומנות ערבית וציונות (1970-1935), ספריית מעריב תש"ם.

38. א' הטל, יהדות צפון אפריקה- ביבליוגרפיה, ירושלים תשנ"ג.

39. _____, "יהודי תוניסיה תחת הכבוש הנאצי לפי עדויות שבעל-פה", הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, תקצירי ההרצאות, ישיבות המליאה וישיבות משותפות, ירושלים כ"ה תמוז-ג' אב תשכ"ה, עמ' 46.

40. _____, "עבודת כפיה בימי הנאצים", עדות ישראל, בעריכת א' שטאל, כרך ב, תל אביב תשל"ט, עמ' 492-485.

41. _____, "על גרמניה הנאצית בשירה העממית של יהודי תוניסיה", פעמים, 28, תשמ"ו, עמ' 130-126.

42. ר' הילברג, "מאמר ביקורת על ספרו של מרטין קופרס", יד ושם קובץ מחקרים, ל"ד, ירושלים, תשס"ו.

43. ח"ש הלוי, השפעת מלחמת העולם השנייה על התכונות הדמוגרפיות של עם ישראל, ירושלים תש"ך.

44. פ' זוארץ, "בגלות ג'אדו", ספר יהדות לוב, תל אביב תש"כ, עמ' 199-197.

45. _____, שנתיים ועוד; פרקים שבהם יסופר על התקופה שביליתי במעצר במקומות שונים בלוב, תל אביב תשמ"ו.

46. ב' חבס, שנים-עשר פליטים, תל אביב תש"ג.

47. _____, ילדים מצלים, תל אביב תש"ה.

48. י' חג'ג'-לילוף, "נוער ותנועות הנוער היהודי בלוב", נוער בין שני עולמות, 1995, עמ' 57-43.

49. _____, "לוב: ציונות, הגנה וההעפלה", במחתרת מארצות האסלאם, תשנ"ז, עמ' 53- 74.

50. ז' טיב, "יהודי תוניס בין שתי מלחמות עולם', שורשים במזרח, ב, 1989, עמ' 401-369.

51. צ' יהודה, הארגון הציוני במארוקו – 1948-1900, (עבודת דוקטורט), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמ"א.

52. א' כהן, "גורמים בהצלת יהודים בצרפת בתקופת השואה", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים תש"ן, עמ' 500-495.

53. ד' כהן, "אופן יישומה של התחיקה האנטי-יהודית במרוקו בתקופת ממשלת וישי על-פי מסמכים חדשים ממשרד החוץ הצרפתי", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים י"ז-כ"ה אב תשמ"ה, חטיבה ב', כרך ב', ירושלים תשמ"ו, עמ' 228-225.

54. _____, "הפעילות הציונית בחברה הקולוניאלית של צפון-אפריקה בין שתי מלחמות העולם (1939-1919)", שורשים במזרח, ספר ב, 1989, עמ' 276-211.

55. מ' לסקר, "תולדות הפעילות הציונית בקהילות היהודיות במארוקו בתוניסיה ובאלג'יריה, 1947-1897", סקירה חודשית, כרך 29, מס' 8, אוגוסט 1982, עמ' 32-9.

56. _____, "מוסלמים ויהודים במארוקו – השווה והשונה בהשפעת החינוך והתרבות הצרפתיים במארוקו הצרפתית, 1956-1912", תעודה, ד, תשמ"ו, עמ' 260-247.

57. _____, "יום טוב צמח ויהודי מארוקו – 1940-1913", מקדם ומים, (עורכים: י' צבי וי' שטרית), חיפה תשמ"ו, עמ' 185-167.

58. _____, "היהודים בצפון-אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה 1943-1939)", ילקוט מורשת, מ, כסלו תשמ"ו, עמ' 41-15.

59. _____, יהודי המגרב בצל וישי וצלב הקרס, תל אביב תשנ"ב.

60. מ' מארוס ור' פקסטון, משטר וישי בצרפת והיהודים, תל אביב תשמ"ט.

61. א' מוסקט, "יהודים כובשים את אלג'יר (8 בנובמבר 1942)", משואה, שנה ג', תשל"ה, עמ' 63-57.

62. מ' מיכאליס, מוסוליני והיהודים, היחסים בין גרמניה לאיטליה ומדיניות הגזע הפשיסטית, 1922-1945, ירושלים 1990.

63. ד' מכמן, "[על] דניאל קרפי , "בין שבט לחסד: השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה", ציון, ס, א, תשנ"ה, עמ' 111-116.

 64. מ' מלאכי [שרף], מגילת היטלר בצפון אפריקה; ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה על מפלת הנאצים, לוד תשמ"ח.

65. _____, "שחרור צפון אפריקה מעול גרמניה בראי הספרות היהודית", מגוון, מחקרים בספרות העברית, לוד תשמ"ח, עמ' 496-464.

66. ש' מלר, "דרור" ו"הנוער הבורוכובי" בארצות דוברות צרפתית משנת 1942 עד שנות השישים, אפעל תשמ"ו.

67. מ' נוביץ, "עדות מפי עצירים יהודים ילידי לוב", עשות, חוב' ח, ניסן תשנ"ב, עמ' 94-89.

68. פ' נתן, "הגיטו בקזבלנקה", בטרם, שנה ה, גל' ג, אדר תש"ז, עמ' 52-51.

69. ע' סיוון, "שנאת יהודים באלג'יריה כתולדה של מצב קולוניאלי", פעמים, 2, קיץ תשל"ט, עמ' 108-92.

70. ר' סימון, "יהודי לוב על סף שואה", פעמים, 28, תשמ"ו, עמ' 77-44.

71. י' סיקא-אהרוני, עלה מוות בחלוננו- והומת, רמת גן, 2006.

72. ח' סעדון, שליחותו של נחום ירושלמי לטוניסיה 1945-1938, ירושלים תשל"ט.

73. _____, התנועה הרביזיוניסטית ובית"ר בתוניסיה 1939-1926, (עבודת גמר), האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"ג.

74. _____, "ההעפלה מספקס לפני הקמת המדינה", העפלה; מאסף לתולדות ההצלה הבריחה ההעפלה ושארית הפליטה, תל אביב 1990, עמ' 348-334. 433-428.

75. _____, "צעירי ציון בתוניסיה; אוונגרד ציוני-סוציאליסטי, 1948-1943", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ב, כרך א, ירושלים תש"ן, עמ' 556-549.

76. _____, "אידיאולוגיות במבחן המציאות, האצ"ל וה"הגנה" בתוניסיה בשנים 1945- 1948", יהדות צרפת, הציונות ומדינת ישראל, (עורכים: ב' פינקוס וד' בנסימון), תל אביב תשנ"ב, עמ' 340-322.

77. _____, "עיצוב הזיכרון ההיסטורי  של תקופת הכיבוש הגרמני בתוניסיה- עיון נוסף ב"נציב המלח" של אלבר ממי", בשביל הזיכרון, 25, תשנ"ח, עמ' 23-18.

78. ג' עמיפז-זילבר, מחתרת יהודית באלג'יריה 1942-1940, תל אביב תשמ"ג.

79. _____, "יהודי אלג'יריה בימי משטר וישי", משואה, י"ב, תשמ"ד, עמ' 123-116.

80. _____, "היחסים בין יהודים לערבים באלג'יריה של וישי", משואה, ט"ו, תשמ"ז, עמ' 150-140.

81. ח' פטישי, מחתרת במדים: ה"הגנה" והחיילים הארץ-ישראליים בצבא הבריטי 1946-1939, ישראל, 2006.

82. י' צור, "יהודי תוניס בתקופת הכיבוש הנאצי, קהילה מפוצלת בימי משבר", יהדות זמננו, כרך ב, תשמ"ה, עמ' 172-169.

83. ד' קארפי, "התפתחותה ומהלכיה של האנטישמיות הפאשיסטית באיטליה (1945-1922)", שואת יהודי אירופה, ירושלים תשל"ג, עמ' 218-207.

84. _____, "המופתי של ירושלים, אמין אל-חוסיין, ופעילותו המדינית בימי מלחמת העולם השנייה (אוקטובר 1941 – יולי 1943)", הציונות, ט, תשמ"ד, עמ' 316-285.

85. _____, "מספר היהודים בצרפת לפי פרוטוקול "ועידת ואנזה" (ינואר 1942) – דמיון ומציאות", משואה, י"ג, 1985, עמ' 132-129.

86. _____, "השלטונות האיטלקיים ויהודי תוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה (יוני 1940- מאי 1943)", ציון, שנה נ"ב, תשמ"ז, עמ' 106-57.

87. _____, "תעודה גרמנית על עמדת השלטונות האיטלקיים כלפי היהודים באזורי הכיבוש", משואה, 17, 1989, עמ' 26-19.

88. _____, בין שבט לחסד; השלטונות האיטלקיים ויהודי צרפת ותוניסיה בימי מלחמת העולם השנייה, ירושלים תשנ"ג.

89. כ' קסטל, "שליחותי באפריקה הצפונית", שורשים במזרח, (עורך: יצחק אברהמי). כרך ב, יד טבנקין תשמ"ו, עמ' 364-321.

90. א' שוראקי, קורות היהודים בצפון אפריקה, תל אביב 1975.

91. פ' שנער, "המאבק הלאומי בתוניסיה", המזרח החדש, חוברת 2 (14), כרך ד, חורף תשי"ג.

92. _____, "יחסי יהודים ומוסלמים במגרב בן זמננו בראי המחקר והספרות", פעמים, 4, חורף תש"ם, עמ' 38-3.

93. מ' שרף [מלאכי], מגילת היטלר בצפון אפריקה; ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה על מפלת הנאצים, לוד תשמ"ח.

94. _____, "שחרור צפון אפריקה מעול גרמניה בראי הספרות היהודית", מגוון, מחקרים בספרות העברית, לוד תשמ"ח, עמ' 496-464.

95. "עם עליה מצפון-אפריקה", ילקוט המזרח התיכון, 10-9, תשרי-חשוון ת”ש, עמ' 23-21.

96. "יהדות צפון אפריקה", מן הגלות אל הגאולה, מקדש למפעל הנוער השנתי למען הקק"ל, ירושלים ת"ש, עמ' 38-32.

97. "יהודי קירינאיקה וטריפולי", פנקס לפעילי ההסתדרות, ניסן תש"ג, עמ' 10-8.

98. "פון בענגאזי קיין טריפאלי; נא טיצן פון אן ארץ ישראל דיקן סאלדאט', אידישער קעמפער", נוב' 526, 3 דעצעמבער 1943.

99. "רשימת הנופלים מצפון אפריקה [במלחמה נגד הנאצים]", מול האויב הנאצי; לוחמים מספרים 1945-1939, כרך ב, תל אביב תשכ"ז, עמ' 422-420.

100. שליחות לגולה 1948-1945, תל אביב 1989.

101. "בהתנדב עם; מתנדבים דתיים במלחמת העולם השנייה", את אחי אנכי מבקש, כרך ב, תל אביב תשנ"א, עמ' 85-53.

 

בחזרה למעלה Up

 

לועזית Multi Lingua

 

102. M. Abitbol, "Witing for Vichy; Europeans and Jews in North Africa on the eve of World War II",

 Yad Vashem Studies, Vol. 14, 1981, pp. 139-166.

103. _____, Les Juifs d`Afrique du Nord sous Vichy, Paris, 1983.

104. _____, The Jews of North Africa during the Second World War, Detroit, 1989.

C.R. Agron, "Les mouvements nationalists dens le Magreb pendant la 2e guerre mondoale", Comité d`Histoire de la 2e Guerre Mondiale, La guerre en 105. Méditerranée 1939-1945, Paris, 1971, pp. 626-641.

106. _____, "Les populations du Maghreb face á la propaganda allemande", Revue d`Histoire de la Seconde Gurre Mondiale, XXIX, 144, 1979, pp. 1-39

107. _____, "1936: L`Algérie entre le Front Populaire et le Congrés Musulman", L`Algérie algérienne de Napoleon III à de Gaulle, Paris, 1980, pp. 124-166.

108. G. Amipaz-Silber, La Résistance juive in Algérie 1940-1942,

         Jérusalem, 1986.

109. _____, The role of the Jewish Underground in the American Landing in

         Algiers, 1940-1942, Jerusalem, 1992.

110. M. Anski, "Conférence [sur le judaïsme nord-africain sous Vichy et

          l`occupation]", Noar, No. 16-15, mars-avril 1948, pp. 16-17.

111. _____, Les Juifs de l`Algérie du décret Crémieux à la liberation, Paris, 1950.

112. M.M. Albo, "Solidarité du judaïsme marocain envers les Juifs

         réfugiés d'Europe Durant la seconde gurre mondoale", Pardés, No. 17,

                  1993, pp. 210-219.

113. A. Annet, Aux heures troubles de l`Afrique Française, 1939-1943, Paris, 1952.

114. Y.C. Aouate, Les Juifs d`Algérie pendant la seconde gurre mondiale

         (1939-1945), Université de Nice, Faculté des Lettres et Sciences

         Humanines, 1984.

115. _____, "Les Algériens musulmans et les measures antijuives du

         gouvernement de Vichy (1940-1942)", Pardés, no. 16, 1992, pp. 189-202.

116. _____, "Des patriots oubliés", Les Juifs dans la Résistance et la     

         Libération, Paris, 1985, pp. 109-128.

117. R. Attal, "Les Juifs de Tunisie sous l`occupation nazie d`aprés des

         témoignances oraux", Fourth World Congress of Jewish Studies, Abstracts

         of Papers, Contemporary Jewry, Jerusalem, 25th July- 1st August 1965, pp.

         11-12.

118. R. Atkinson, An army at dawn. The war in North Africa, 1942-1943, New York, 2002.

119. J. Bessis, La Méditerranée fasciste, L`Italie mussolinienne et la Tunisie, Paris, 1981.

120. _____, "La question tunisienne dans l`evolution des relations franco-italiennes de 1935 au 10 juin 1940", Italia e Francia dal 1919  al 1939, eds: J.B. Duroselle, E. Serra, Milano, 1981, pp. 245-255. 

121. Bladin, "La population de Tanger en 1940", La Revue Africaine, Vol. 88, 1944, pp. 89-115.

122. L. Borgomaneri, Hitler a Milano, I Crimini di Theodor Saevecke Capo della Gestapo, Milano, 2000

123. R. Brunschvig, "Les measures antïjuives dans l`enseignement en

         Alegérie, sous le régime de Vichy", Revue d`Alger, no. 2, 1944, pp. 57-79.

124. _____, "Les années 40 et les juifs d`Algérie; témoignages pour l`histoire", Information Juive, no. 33, mars 1984, P.4.

125. D. Carpi, "L`Attegiamento italiano nei confronti degli Ebrei della

         Tunisia durante la seconda guerre mondiale (giugno 1940- maggio 1943)",

                  Storia Contemporanea, Vol. 20, no. 6, dicembre 1989, pp. 1183-1246.

126. _____, "Comment les Allemands volérent aux Juifs de Djerba 43 kgs. D`or", La Voix Juive, 31.8.1945.

127. F. Chiche, Livre d`or et de sang; les Juifs au combat, citations 1939-45,

         de Bir-Hakeim au Rhin et Danube, Tunis, 1946.

128. A. Chouraqui, Etoile Jaune et Croix Gammée - R Croix Gamméecit d`une servitude, Tunis, 1944.

129. _____, Marche vers l`Occident. Les Juifs d`Afrique du Nord, Paris, 1952.

130. _____, Between East and West – A History of the Jews in North Africa, Philadelphia, 1968.

S.S. Cohen, Antisemitism; an annotated bibliography, Vol. 1,

         1984-5, New York, 1987 [Islamic World: pp. 101-103, 154-155. vol. 2,

         1987-7 (1991), pp. 181-182, 277-282].

131. Y.M. Danan, La vie politique à Alger de 1940 à 1944, Paris, 1963.

132. P. Decroux, Le nouveau statut des Juifs en Afrique Nord, S.I. 1941.

133. R. De Felice, Mussolini l`alleato 1940-1945, I: L`Italia in Guerra 1940-1943, Torino, 1990.

134. Dermenjian, Genevi Croix Gamméeve, Juifs et Europ Croix Gamméeens d`Alg Croix Gamméerie, Jerusalem, 1983.

135. E. Dessarre, "L`Afrique blance française", vol. 1: l`Afrique du Nord,

         Paris, 1949, pp. 191-197.

136. R. Dessort, "L`Afrique du Nord et la question juive", Le Cahier Jaune,

         No. 3, février 1942, pp. 6-7.

137. J. Dunner, "Anti-Jewish discrimination since the end of World War

         II", Plural Societies, vol. 5, no. 4, Winter 1974, pp. 23-24.

138. Duroselle, Jean-Baptiste, `La gouvernement de Vichy face á l`Italie (juillet 1940- septembre 1943)`, Italia e Francia (1939-1945), eds: J.B. roselle, 139. E. Serra, vol.1, Milano, 1984, pp. 83-96.

140. Eberhard, Jäckel, Marokko im Zweiten Weltkrieg. Stansil, July 1960.

141. Eisenbeth, Maurice, Les Juifs d`Afrique du Nord: démographie et onomosmatique, Alger, 1936.

142. Farella, Dina, La condition des Juifs du Protectorat Français de Tunisie

         sous le Gouvernement de Vichy de juin 1940 à novembre 1942, Nice, Mémoire de maitrise, 1972..

143. Feingold, Henry L., The Politics of Rescue. The Roosevelt Administration and the Holocaust, 1938-1945, New Jersey, 1970.

144. Fried, John H.E., Anti-Jewish legislation in Europe and North Africa,

         imposed or inspired by national-socialist Germany, Nuremberg, 1947..

145. Goda, Norman, Tomorrow the world: Hitler, Northwest Africa and the path toward America. Texas A&M University Press, 1998.

146. Greene, Jack, Rommel`s North Africa campaign: September 1940- November 1942. Combined Books, 1994. .

147. Halstead C.R. and C.J., `Aborted Imperialism – Spain`s Occupation of Tangier, 1940-1945`, Iberian Studies, 2, 1978, pp. 53-71.

148. Hammel, Frederic Ch., Nazi Conspiracy and Aggression, vii, Washington, 1946.

149. Hirszkowics, L., The Third Reich and the Arab East, London, 1966.

150. Hoisington, William A.J.R., The Casablanca Connection – French Colonial Policy, 1936-1943, North Carolina, 1984.

Hoover Institution, Stanford University, France during the German Occupation, 1940-1944, I-III, Paris, 1959-1959.

151. Hurewitz, J.C., The Middel East and North Africa in World Politics; a 

         documentary record, second edition, vol. 2, British-Franch supremacy,

         1914-1945. London, 1979, pp. 552-553, 663-666.

152. Jaeckel, Eberhard, Marokko im zweiten Weltkrieg unter besonderer

         berücksichtigung der behandlung und Internierung von Juden in der

         französischen Zone. Gutachten, 1960.

153. Juen, M., Mémoires, Paris, 1959.

154. Klarsfeld, Serge, Mémorial de la deportation des Juifs de France, Paris,

         1978.

155. Klein-Zolty, Muriel, Freddy Raphaël, `Contes et mémoire collective chez

         les Juifs Maghrébins en Alsace`, Revue des Sciences Sociales de la France

        de l`Est, no. 10, 1981, pp. 65-83.

156. Ladreit de Lacharriére, Jacques, `La zone espagnole du Maroc et la guerre civile`, Politique Etrangére, 1, no. 1, Février 1937, pp. 28-44.

157. Lahague, A., `Colonosation juive et colonies françaises`, L`Afrique Française, Janvier 1938, pp. 6-10.

158. Laloum, Jean, `La deportation des Juifs natifs d`Algérie`, Les Juifs

         d`Algérie, images et texts, Paris, 1987, pp. 36-41.

159. Lambert, G., Allemagne 1938, Oran, 1938.

160. Laskier, Michael M., The Alliance Israelite Universelle and the Jewish Communities in Marocco: 1892-1962, Albany-Tel Aviv, 1983.

161. _____. `The Evolution of Zionist Activity in the Jewish Communities of Marocco, Tunisia and Algeria: 1897-1947`, Studies in Zionism, 8, VIII, 1983, pp. 205-236.

162. _____. The Jews of Marocco, Tunisia and Algeria in the Twentieth Century: 1900-1990- A Social and Political History, New York.

163. Lubetzki, J., La condition des Juifs en France sous l`occupation allemande

         1940-1944, Paris, 1945.

164. Marie-Benoît, La France et la question juive, 1940/44, Paris, 1981.

165. Marrus, Michael R., Robert O. Paxton, Vichy et les Juifs, Paris, 1981.

166. _____. Vichy France and the Jews, New York, 1981.

167. Cueppers, Martin, Das letzte Kapitel; ,Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die Judenvernichtung 1939-1945, Germany, 2006.

168. Mas, A., Heurs et malheurs des Juifs algériens pendant l`occupation

         Française, Ruban Rouge, no. 20, mars 1964, pp. 37-42.

169. Mérad, A., Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Paris, 1967.

170. Messe, La mia armata in Tinisia. Come finì la Guerra in Africa, Milan, 1960.

171. Michel, Alain, Les Eclaireurs Israélites de France pendant la seconde

         guerre mondiale, septembre 1939- septembre 1944; action et evolution,

         Paris, 1984.

173. Moch, Maurice, L`Etoile et la francisque; les institution juives sous Vichy,

         Paris, 1990.

174. Montagne, A., Etude sur l'utilisation à la guerre des Israélites marocains,

         Rabat, 1939.

175. Mortara, Andrea [Maurizio Valenzi], Ebrei italiani di fronte al `razzismo`, Tunisi, 1938.

176. Nataf, Claude, `Les Juifs de Tunisie face á Vichy (1942-1940)`, Pardés,

         No. 16, 1992, pp. 203-231.

177. _____. Six mois d`occupation nazie vécus par les Juifs de Tunisie.

         L`Arche, no. 431, juillet 1993, pp. 47-48.

178. Rabonowitz, Louis, 'Liberation in North Africa', The Menorah Journal,

         vol. 33, 1945, pp. 115-130.

179. Raineri, Romain H., `La politique fasciste l`épée de l`Islam et la revendication sur la Tunisie`, Revue Française d`Histoire d`Outre-Mer, LXIV, 1977, pp. 498-514.

180. _____. La rivendicazione fascista sulla Tunisia, Milano, 1978.

181. _____. `Gli accordi di Torino tra la Ciaf e il governo di Pétain sulla Tunisia (Natale 1941)`, Italia e Francia (1939-1945), eds: J.B. Duroselle, E. Serra,  Milano, 1984, pp. 228-244.

182. Rauschning, D., Ausnahmegesetze gegen Juden [in Marokko] in den Jahren  1940-1943. In Hellmuth Hecker: Praktische Fragen des

        Entschädigungsrechts- Judenverfolgung im Ausland, Hamburg, 1958, pp. 

        330-334.

183. Rubinsstein-Cohen, Claire, L`Occidentalisation de la Communaute Juive de Sousse de 1881 à 1939, Diplôme D`etudes Approfondies, I.N.A.L.C.O., 2005-2006

184. Sabille, J., Les Juifs de Tunisie sous Vichy et l`occupation, Paris, 1954.

185. Saraf, Michal, The Hitler Scroll of North Africa; Moroccan and Tunisian

         Jewish literature on the fall of the Nazis, Lod, 1988.

186. _____. The Impact of the Holocaust of Tunisian and Moroccan Jewish

         literary works. Remembering for the future, edit. Y. Bauer, Oxford,

         1988, pp. 1628-1618.

187. Satloff, Robert, Among the Righteous: Lost Stories from the Holocaust's Long Reach into Arab Lands, Washington, 2006.

188. Schröder, Joseph, `Les rapports des puissances de l`Axe avec le monde arabe`, Comité d`Histoire de la 2e Guerre Mondiale, La guerre en Méditerranée 1939-1945, Paris, 1971, pp. 607-626.

189. Serels, Mitchell M., `La marche des Juifs marocains vers Auschwitz`,

         Lavoix Sepharade, 17e année, no. 1, mai-juin 1986, pp. 54-56.

190. _____. `Morrocan Jews on the road to Auschwitz`, Sephardim and the

         Holocaust. Ed. S. Gaon and M. M. Serels, New York, 1987, pp. 95-100.

191. _____. `The non-European holocaust ; the fate of Tunisian Jewry`, Sephardim and the Holocaust, Ed. S. Gaon and M. M. Serels, New

         York, 1987, pp. 110-127.

192. _____. A history of the Jews of Tangier in the 19th and 20th centuries, New

         York, 1991.

193. Singer, Claude, Vichy, l`Université et les Juifs; les silences et la mémoire,

         Paris, 1992.

194. Sivan, Emmanuel, Interpretations of Islam, past and present, Princeton,

         1985.

195. Steinberg, Lucien, Les autorités allemandes en France occupée, Paris,

         1966.

196. Szajkowski, Zosa, Analytical Franco-Jewish gazetteer 1939-1945, New

         York, 1966.

197. Szulc, Tad, The secret Alliance; the extraordinary story of the Rescue of

         the Jews since World War II, New York, 1991.

198. Timoumi, Hedi, `Le Mouvement sioniste en Tunisie, 1987-1941`, Cahiers de Tunisie, 3-4 trim, 1978, pp. 90-140.

199. Truchet, A., l`Armistice de 1940 et l`Afrique du Nord, Paris, 1955.

200. _____. Judenverfolgung in Italien, den italienisch besetzten Gebieten und

         in Nordafrika, Frankfurt am main, 1962, pp.73-75, 78, 121-124, 106-110.

201. Vanino [Vanikoff], Maurice, Le temps de la honte, de Rethondes à l`lle-

         d`Yeu, Paris, 1952.

202. Vaughan, Hal, FDR`S 12 Apostles. The Spies who paved the way for the invation of North Africa, United State, 2006.

203. Wayne, Mark, Calculated risk: his personal story of the war in North Africa and Italy, London, 1951.

204. Weiler, H., Esude démographique sur les juifs d`Afrique du Nord et plus particuliérement d`Algérie, Paris, 1943.

205. Winterbotham, E.W., The Ultera Secret, London, 1974.

206. Wyman, David S., The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust, 1941-1945, New York, 1984.

207. Zanati, R., `Le probléme algérien vu par un indigenew, Renseignements Coloniaux, Mai-juin 1938, pp. 117-135.

208. Forced labor camps under the Nazi occupation in Tunisia. Jerusalem, the

         Hebrew University, the Institute of Contemporary Jewry, Oral History

         Division, catalogue no. 2, 1965, pp. 49-50.

209. Les Juifs d`Afrique du Nord sous Vichy, Paris, 1983.

210. `La Résistance des Juifs d`Algérie`, Les Juifs dans la Résistance et la

         Libération, ed. Par A. Grynberg, Paris, 1985, pp. 22-43.

211. Forêt du souvenir à la mémoire des déportés et travailleurs Juifs tombés

         sous les Nazis en Tunisie (1942-43). S.I.n.d, [Marseille, 1988].

212. `Les measures d`exclusion antijuive dans l`enseignement public en Algérie

         (1940-1943)`, Pardés, no. 8, pp. 109-128.

213. `Northafrican church laws and secular legislation against the Jews and

         their influence on medieval canon law`, Proceedings of the Tenth World

         Congress of Jewish Studies, Division B, vol. 2, Jerusalem, 1990, pp. 45-

         51.

214. Oral History of Contemporary Jewry; an annoted catalogue, New York-

         London, 1990 [Tunisia: pp. 52-56; North Africa: pp. 111-112].

215. A history of the Jews of Tangier in the 19th and 20th Centuries, New York,

         1991.

216. World War II in Europe. Africa, and the Americans with general sources, Greenwood Press, 1997

 

Up בחזרה למעלה 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
Bookmark and Share