תקציר המושב הספרותי כנס צפון אפריקה ויהודיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, מחקרים חדשים


גי דגה

ביטויים ספרותיים של תקופת המלחמה
1945-1939 בספרות היהודית הים תיכונית בצרפתית (צ)

 

Guy Dugas (Université Montpellier III, dir. du Fonds Roblès-patrimoine méditerranéen) Images de la guerre 1939-1945 dans la littérature judéo-méditerraénenne d’expression française

 

La littérature, miroir d’un temps et d’une société, ne peut demeurer en marge de l’événement. Mais elle le représente à sa manière, non comme le feraient un document historique ou un simple témoignage. Ignorant les ouvrages de témoignage, cette communication étudiera donc les images littéraires qui transparaissent de romans comme ceux de Ryvel et Memmi en Tunisie, des frères Tabet ou René Sussan en Algérie, de Degracia et d’El Maleh au Maroc, sans négliger la poésie (Ryvel, Knafo, Tordjman)., particulièrement riche en images sur cette période. Un coup d’œil du côté de la littérature juive du Moyen-Orient (Paula Jacques, Naïm Kattan,..) permettra de mesurer par comparaison la manière dont ont été ressentis les événements locaux d’une part, européens d’autre part.

 

הדפסשלח לחבר
Bookmark and Share
כנסים בין לאומיים נוספים
צפון אפריקה ויהודיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, מחקרים חדשים
כנס בינלאומי- יהודי המזרח התיכון בצל השואה
Conférence internationale, Mémorial de la Shoah 2012
כינוס בין-לאומי בנושא סוף 1942: נקודת מפנה במלחמת העולם השנייה ובהבנת "הפתרון הסופי"?