JQ ספרים

פאר תחת אפר

החברה החרדית בישראל בצל השואה 1961-1945

ניצולים

קאפו באלנבי

העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים

שואה ממרחק תבוא

אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה 1948-1933

זיכרונות חדשים

אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני

שערות לילית וקרני אשמדאי

דמות וצורה במאגיה ובאמנות העממית: בין בבל לארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה

בית דינו של שמואל

תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו

שלמה מלכו

חייו ומותו של משיח בן יוסף

כרמלים - כרך יב

לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות (העברית ואחיותיה)

אוצר המילים של השפה התאתית-יהודית

רוח חן יחלוף על פניי

יהודים, מדע וקריאה 1896-1210

גאות ושפל

התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-הערבי בארץ-ישראל 1947-1917

יד יצחק בן-צבי


אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים
טלפון: 02-5398888

דרכי הגעה  I  מפת האזור 
טלפונים ודוא"ל  I  צור קשר 
מענה תוכן מהמומחים שלנו