JQ ספרים

הופיע קתדרה 171

גליון ניסן תשע"ט, אפריל 2019
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

ספר האמונה הרמה

ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא
ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט
והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה

איראנו-יודאיקה לחקר פרס והיהדות- כרך ז

יהדות תימן - זהות ומורשת

פעמים 156

לשון: דת, פילוסופיה ותרבות

עת-מול 261

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

המהפכה הימית

אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917

ראש בראש

שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל

לכבוש את חיפה

המודיעין הבריטי והתכנית לכיבוש צפון ארץ-ישראל, 1907

כיצד נוצרה ארץ-ישראל בעת החדשה 1949-1799

חסד נעורים