JQ ספרים

דוד לוי - הטפסן בשדה הפוליטיקה והחברה

עת-מול 265

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

קתדרה 173

גליון תשרי תש"ף, אוקטובר 2019
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

הדרך לכ"ט בנובמבר

פרשת אונסקו"פ וראשית מעורבותו של האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי

ספר המצוות לרב סעדיה גאון

(כתאב אלשראיע)

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד

ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של ר' מבשר עליו

פעמים 158

היד והמבט

גנזי קדם - כרך טו

שנתון לחקר הגניזה

משאבי המים בישראל

מהדורה מורחבת ומעודכנת

ספונות כו

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

ספר האמונה הרמה

ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא
ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט
והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה