JQ ספרים

פעמים 159 - 160

האימפריה העות'מאנית / סלוניקי

קתדרה 174

גליון טבת תש"ף, ינואר 2020
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

עת-מול 266

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

רמלה כל נתיבותיה

לסייר עם יד יצחק בן-צבי

הדרך לכ"ט בנובמבר

פרשת אונסקו"פ וראשית מעורבותו של האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי

הציונות בתוניסיה

בין קולוניאליזם צרפתי ללאומיות מקומית

דוד לוי - הטפסן בשדה הפוליטיקה והחברה

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד

ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של ר' מבשר עליו

גנזי קדם - כרך טו

שנתון לחקר הגניזה

משאבי המים בישראל

מהדורה מורחבת ומעודכנת

ספונות כו

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882