JQ ספרים

משאבי המים בישראל

מהדורה מורחבת ומעודכנת

עת-מול 264

לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

קתדרה 172

גליון תמוז תשע"ט, אוגוסט 2019
לפירוט יש ללחוץ על הכותרת או על התמונה משמאל

ספונות כו

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

פעמים 157

קבלה: אידיאולוגיה ופסיכולוגיה

עיצוב אומה

המקורות התרבותיים של הציונות 1948-1882

ספר האמונה הרמה

ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא
ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט
והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה

איראנו-יודאיקה לחקר פרס והיהדות- כרך ז

יהדות תימן - זהות ומורשת

המהפכה הימית

אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל 1948-1917

ראש בראש

שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל

לכבוש את חיפה

המודיעין הבריטי והתכנית לכיבוש צפון ארץ-ישראל, 1907